Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wyjaśnienia dotyczące rachunku elektronicznego

02 luty 2010

W nawiązaniu do komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w dniu 29 stycznia 2010 roku, dotyczącego zarządzenia Prezesa NFZ nr 77/2009/DSOZ z dnia 26 listopada 2009 roku  w sprawie określenia szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania w postaci elektronicznej danych zawartych w rachunku informujemy co następuje: 

  • Z uwagi na nieścisłości dotyczące  rachunku elektronicznego (komunikat typu REF) skorygowane ww. komunikatem, obowiązek składania przez Świadczeniodawców danych zawartych w rachunkach  również w formie elektronicznej (komunikat typu REF) jaki nakłada rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Ogólnych Warunków Umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z dnia 6 maja 2008r. załącznik nr 1, § 23, pkt.8 ŁOW NFZ będzie bezwzględnie egzekwował począwszy od faktur składanych za m-c luty 2010 roku.
  • Przypominamy, że rachunek elektroniczny winien być wystawiany  zgodnie z obowiązującym formatem do jednego szablonu rachunku (niemożliwe jest w jednym rachunku rozliczenie kilku szablonów rachunku). W związku z powyższym każde wysłanie komunikatu II fazy i otrzymanie raportu zwrotnego uwzględniającego rozbicie pozycji rozliczeniowych na szablony rachunków będzie wiązało się z wystawieniem odrębnego rachunku elektronicznego i papierowego.
  • Informujemy także o konieczności rozdzielania świadczeń zakontraktowanych w jednej umowie, a rozliczanych inaczej niż pozostałe produkty np.

świadczenia jednostkowe a ryczałty

świadczenia w POZ rozliczane  kapitacyjnie – a świadczenia rozliczane ceną jednostkową.

  • Świadczenia takie powinny być przedstawiane na odrębnej fakturze/rachunku.
  • Jednocześnie przypominamy, iż w rachunkach elektronicznych wystawianych za świadczenia wykonane w 2010 r. obowiązuje nowy sposób zaokrągleń szczegółowo opisany w  ww. komunikacie Centrali NFZ.
  • Wzór załącznika (raport statystyczny) obowiązujący w 2010 roku dotyczący świadczeń innych niż POZ rozliczanych metodą kapitacyjną i wg ceny jednostkowej, zaopatrzenia ortopedycznego, ratownictwa medycznego, pozostaje bez zmian. 

Wzór załącznika dotyczący świadczeń rozliczanych metodą kapitacyjną zostanie zamieszczony w późniejszym terminie.