Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zasady rozliczania świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w miesiącu styczniu 2010 r.

28.01.2010

Komunikat w sprawie szczególnych zasad rozliczania świadczeń zdrowotnych zrealizowanych w miesiącu styczniu 2010 r. za wyjątkiem:

  • POZ rozliczanego metodą kapitacyjną i wg ceny jednostkowej
  • Zaopatrzenia ortopedycznego
  • Ratownictwa medycznego 

 

W przypadku Świadczeniodawców, mających podpisaną umowę, u których występują problemy uniemożliwiające im pełne rozliczenie świadczeń w formie elektronicznej, mogą rozliczyć je w trybie uproszczonym. Na wniosek świadczeniodawcy złożony do dyrektora (wraz z rachunkiem) możliwe jest rozliczenie wykonanych świadczeń za dany okres sprawozdawczy w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość, poza systemem elektronicznym.

W ramach uproszczonej sprawozdawczości do rachunku świadczeniodawca jest zobowiązany dołączyć raport statystyczny (analogiczny jak w roku 2009) oraz załącznik sprawozdawczy (zawierający kolumny: ilość, cena, wartość rzeczywiście wykonanych świadczeń w m-cu styczniu z dokładnością do produktu kontraktowego).

Dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku powinny być zgodne, co do wartości. Kwota określona w rachunku oraz w raporcie statystycznym nie może być wyższa od przewidzianej w umowie na dany okres sprawozdawczy.

Jednocześnie określa się termin przekazania danych w wymaganym formacie elektronicznym oraz złożenia ewentualnych rachunków korygujących na dzień 19 lutego 2010r. Dotrzymanie tego terminu jest warunkiem koniecznym do rozliczenia miesiąca lutego.

Rozliczenie za miesiąc styczeń 2010r. świadczeń z zakresu pielęgniarki poz finansowanych metodą zadaniową należy dokonać na postawie wykonania rozlicznego w miesiącu grudniu 2009r.

 

Tel. kontaktowy 042 / 27-54-019