Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo Medyczne – aneksowanie umów z 2009 roku na styczeń-luty 2010 roku

21.12.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie porozumieniem zawartym w dniu 17 grudnia 2009 roku pomiędzy Wojewodą Łódzkim, a Dyrektorem Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego umowy z 2009 roku o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: ratownictwo medyczne są  aneksowane na okres:

od 1 stycznia 2010 r. do 28 lutego 2010 r.

 

Warunkiem sporządzenia wersji elektronicznej umów i ich rozliczenia za ww. okres jest przygotowanie przez Świadczeniodawców aktualizacyjnego formularza ofertowego przy użyciu aplikacji ofertowej.

Definicje postępowania na potrzeby aneksowania umów z 2009 roku na styczeń-luty 2010 r. zostaną zamieszczone na stronie internetowej ŁOW w Portalu Konkursowym.

 

Formularz ofertowy w wersji papierowej i elektronicznej, wraz z oświadczeniem świadczeniodawcy należy złożyć w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim ul. Kopcińskiego 56 pokój 204 w nieprzekraczalnym terminie do 29 grudnia 2009 r. Dokumenty te muszą być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Świadczeniodawcy do zawierania umów z ŁOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

 

W części dotyczącej planu rzeczowo-finansowego należy podać ceny wynikające z Załącznika nr 1 do umowy tj. planu rzeczowo-finansowego obowiązującego
w miesiącu grudniu 2009 r.

 

Podpisywanie wstępnych aneksów do umów odbędzie się w dniu 23 grudnia 2009 r. po zakończeniu zebrania z Dyrektorem ŁOW NFZ. W związku z tym prosimy osoby upoważnione do reprezentowania Świadczeniodawcy o zabranie ze sobą pieczątki imiennej i nagłówkowej zakładu.

 

W załączeniu przesyłamy:

Oświadczenie świadczeniodawcy

Instrukcja przygotowania formularza ofertowego

 

Telefon kontaktowy:

(42) 275-48-55 lub (42) 275-48-57