Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dotyczacy aneksowania umów na 2010 r. w rodzaju POZ

10.11.2009

Komunikat dla Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie dotyczący aneksowania umów w rodzaju: Podstawowa Opieka Zdrowotna na 2010 r. na terenie woj. łódzkiego


Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza Świadczeniodawców posiadających umowy wieloletnie do składania dokumentów niezbędnych do aneksowania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na następny okres rozliczeniowy tj. od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r.  w następujących zakresach:

  1. Świadczenia lekarza poz, świadczenia położnej poz, świadczenia medycyny szkolnej,
  2. Świadczenia transportu sanitarnego w poz,

do dnia 20.11.2009 r. do godz. 16.00.

Wykaz wymaganych dokumentów świadczących o ustaleniu warunków realizacji umowy oraz warunków finansowania na okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r.:

- oświadczenie (do pobrania w załączeniu),

- załącznik nr 4 do zarządzenia nr  72/2009/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 listopada 2009r. wraz z zawartym porozumieniem pomiędzy świadczeniodawcą, a dyrektorem DPS.

- załącznik nr 8 do ww. zarządzenia (oświadczenie o objęciu opieką).

 

Oświadczenie i załączniki w sprawie aneksowania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2010 należy składać w formie pisemnej odpowiednio: w siedzibie ŁOW NFZ w Łodzi,
ul. Kopcińskiego 58 (kancelaria) oraz we właściwych Delegaturach ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach z dopiskiem na kopercie POZ - aneksowanie 2010.

 

W przypadku nieustalenia warunków finansowania umowa ulegnie rozwiązaniu z ostatnim dniem lutego następnego roku, a płatności za świadczenia udzielone w okresie styczeń – luty będą dokonane, na zasadach obowiązujących w ostatnim miesiącu okresu obowiązywania umowy, w poprzednim okresie rozliczeniowym tj. na zasadach obowiązujących w grudniu 2009r. (§ 32 ust. 3 i 4 ,,Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej”, stanowiących  załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - Dz. U. Nr 81, poz. 484)

 

Dla umów w zakresie:

  1. świadczenia pielęgniarki poz, świadczenia nocnej i świątecznej opieki lekarskiej
    i pielęgniarskiej w poz (ambulatoryjnej i wyjazdowej), jak również świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, które wygasną z dniem 31 grudnia 2009 r.,
  2. oraz umów zawartych w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna, których okres obowiązywania ustalono do dnia 31 grudnia b.r.,

postępowanie w sprawie zawarcia umów w rodzaju poz,  będzie ogłoszone w terminie późniejszym.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ

0 42 275 41 67;