Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ratownictwo medyczne – zgodność warunków realizacji świadczeń z tzw. "ustawą koszykową"

29.10.2009

Oddział Funduszu przypomina także, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ratownictwa medycznego, na świadczeniodawcach spoczywa obowiązek dostosowania się do przedmiotowych wymagań (jak również do szczegółowych wymagań określonych w Zarządzeniach Prezesa NFZ) i dokonywania stosownych aktualizacji danych dotyczących potencjału wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Z uwagi na charakter prawa ogólnie obowiązującego oraz brak klauzuli wyłączenia, zastosowanie warunkowego obniżenia wymagań lub przyjęcie okresu przejściowego dla ich spełnienia nie będzie możliwe.

 

Oznacza to, że jakiekolwiek niespełnienie wymogów zapisanych w przepisach prawa bezwzględnie obowiązującego, jakim są rozporządzenia Ministra Zdrowia, skutkuje bezpośrednią niemożnością udzielania świadczeń zdrowotnych w danym zakresie. Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie posiada przy tym jakichkolwiek narzędzi, za pomocą których mógłby dopuścić do warunkowego udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych przez podmioty nie spełniające opisanych wyżej wymogów.