Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Świadczeniodawcy realizujący usługi w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna

29.09.2009

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że została przeprowadzona analiza sprawozdawczości z realizacji umów w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w okresie październik-grudzień 2008 r. oraz styczeń-czerwiec 2009 r.

W badanym okresie świadczeniodawcy sprawozdali ogółem 6 768 116 porad lekarskich,
w tym porad bez powtórzeń (w ciągu dnia) – 6 660 593.

Poniżej prezentujemy dane z przeprowadzonej analizy.

  1. Liczba sprawozdanych porad lekarskich i liczba pacjentów.

Rok

Miesiąc

Liczba porad sprawozdanych przez świadczeniodawców

Liczba porad bez powtórzeń
w ciągu dnia

Liczba pacjentów

Liczba pacjentów ze wskazaniem rozpoznania cukrzycy i/lub choroby układu krążenia

2008 r.

Październik

554 203

546 396

396 140

165 330

Listopad

558 027

549 948

415 206

175 086

Grudzień

621 983

613 521

451 398

190 287

OGÓŁEM

1 734 213

1 709 865

807 083

502 148

2009 r.

Styczeń

788 285

776 238

562 621

199 270

Luty

791 261

779 724

574 244

199 523

Marzec

949 371

932 771

660 379

234 308

Kwiecień

863 845

847 632

611 838

227 812

Maj

811 318

797 114

590 096

219 283

Czerwiec

829 823

817 249

600 174

227 281

OGÓŁEM

5 033 903

4 950 728

1 437 534

513 899

9 miesięcy

6 768 116

6 660 593

1 560 776

562 487

 

  1. Zgłaszalność pacjentów w I półroczu 2009 r.

I półrocze 2009 r.

Zgłaszalność pacjentów

Liczba świadczeniodawców

% ogółu świadczeniodawców

0

10

2,28

< 5%

9

2,05

5 - 10%

20

4,57

10 - 15%

29

6,62

15 - 20%

29

6,62

20 - 25%

87

19,86

25 - 30%

141

32,19

30 - 35%

86

19,63

35 - 40%

18

4,11

40 - 45%

4

0,91

45 - 50%

4

0,91

> 50%

1

0,23

Razem

438

 

 

W trakcie przeprowadzonej analizy stwierdzono szereg działań świadczeniodawców, które są niezgodne z warunkami umów zawartych z ŁOW NFZ.

Najczęściej występujące nieprawidłowości:

  1. Brak lub nieterminowe przekazywanie sprawozdawczości.
  2. Nierzetelne przekazywanie danych:
  • wykazywanie kilku porad udzielonych pacjentowi jednego dnia (z różnym lub takim samym rozpoznaniem oraz z różnym lub takim samym kodem produktu),
  • wykazywanie świadczeń udzielonych przez personel nie występujący w załączniku do umowy,
  • wykazywanie świadczeń udzielonych w trakcie trwania hospitalizacji pacjenta (informacje na ten temat udostępnione są w Portalu Świadczeniodawcy),
  • wykazywanie czynności wystawienia recepty osobie leczonej w związku z cukrzycą i/lub chorobą układu krążenia jako porady diagnostyczno-terapeutycznej z kodami świadczeń: 5.01.00.0000075 i 5.01.00.0000076, mającej wpływ na podwyższenie stawki kapitacyjnej.
  1. Przekraczanie limitu liczby świadczeniobiorców objętych opieką przez jednego lekarza poz, pielęgniarkę poz, położną poz u świadczeniodawcy.
  2. Tworzenie list świadczeniobiorców przez lekarza lub pielęgniarkę u więcej niż jednego świadczeniodawcy.

 

ŁOW NFZ informuje, iż porada lekarska to świadczenie opieki zdrowotnej udzielone w warunkach ambulatoryjnych albo w domu świadczeniobiorcy, przeprowadzone zgodnie z zasadami dobrej praktyki lekarskiej przez lekarza posiadającego kwalifikacje, obejmujące badanie podmiotowe i przedmiotowe wraz ze świadczeniem zabiegowym, o ile jest konieczne oraz wykonanie badań diagnostycznych niezbędnych dla postawienia diagnozy lub kontynuacji - prowadzone przez lekarza procesu leczenia i ordynację leków.

 

W sprawozdawczości jedna porada lekarska powinna być wykazana jako jedno świadczenie udzielone w danym dniu ze wskazaniem jednej przyczyny głównej, nawet w przypadku stwierdzenia u pacjenta kilku schorzeń współistniejących.

 

Wobec powyższego ŁOW NFZ przypomina o konieczności zachowania należytej staranności podczas sporządzania sprawozdań z realizacji umów.