Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie postępowań konkursowych w rodzaju Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe 08.02.2024 r.


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje, że w dniu 8 lutego 2024 r. zostały ogłoszone postępowania
w trybie konkursu ofert, poprzedzające zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Leczenie Szpitalne – Programy Lekowe:

  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z PRZEWLEKŁĄ POKRZYWKĄ SPONTANICZNĄ
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z CIĘŻKĄ POSTACIĄ ASTMY
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ ŚRÓDMIĄŻSZOWĄ PŁUC
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z ATOPOWYM ZAPALENIEM SKÓRY
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE NISKOROSŁYCH DZIECI Z PRZEWLEKŁĄ NIEWYDOLNOŚCIĄ NEREK (PNN)
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z POSTĘPUJĄCĄ RODZINNĄ CHOLESTAZĄ WEWNĄTRZWĄTROBOWĄ
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z NAPADAMI PADACZKOWYMI W PRZEBIEGU ZESPOŁU STWARDNIENIA GUZOWATEGO
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE CHORYCH Z NERWIAKOWŁÓKNIAKAMI SPLOTOWATYMI W PRZEBIEGU NEUROFIBR
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z ZESPOŁEM LENNOXA-GASTAUTA LUB Z ZESPOŁEM DRAVET
  • PROGRAM LEKOWY - LECZENIE PACJENTÓW Z CHOROBĄ POMPEGO

termin składania ofert upływa 22 lutego 2024 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych.

https://aplikacje.nfz-lodz.pl/CLO_WO/Konkurs/Postepowania.aspx

Stan na dzień 8 lutego 2024 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej