Skip to main content

Kontraktowanie

Ogłoszenie o postępowaniu konkursowym w trybie rokowań na rok 2024 w rodzaju Lecznictwo Uzdrowiskowe (2)


ŁOW NFZ informuje, że ogłoszone zostało postępowanie konkursowe w trybie rokowań w rodzaju: Lecznictwo Uzdrowiskowe, z mocą obowiązywania umów od 01-01-2024 r. do 31-12-2033 r.

Poniżej przekazujemy informacje o ogłoszonych postępowaniach i cenie oczekiwanej oraz informujemy, że ogłoszenie konkursowe oraz zapytania ofertowe 
znajduje się w przeglądarce ofert  http://konkurs.nfz.gov.pl/ap-pubpst/user/pst/welcome@default

Do oferty należy dołączyć: 

 • oświadczenie, czy do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania, będzie wykorzystywana inwestycja, o której mowa w art. 95d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.), zwanej dalej ustawą, której wartość kosztorysowa przekracza 2 mln zł (niezależnie od źródła finansowania tej inwestycji).W sytuacji wykorzystywania ww. inwestycji do wykonywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiącej przedmiot postępowania -należy dodatkowo przedłożyć pozytywną opinię o celowości inwestycji (OCI), o której mowa w art. 95d ust. 1 ustawy (w przypadku dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym prosimy o załączenie wydruku potwierdzającego certyfikat podpisu); 
 • dokument potwierdzający wpis do ewidencji zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska, prowadzonej przez naczelnego lekarza uzdrowiska;
 • kopię koncesji na eksploatację naturalnych surowców leczniczych lub kopię umowy na korzystanie z usług świadczonych przez zakład posiadający koncesję na eksploatacje naturalnych surowców leczniczych (w przypadku, gdy okres jej obowiązywania kończy się przed 31.12.2033 r. - oświadczenie, stwierdzające, że zostanie zawarta na okres obowiązywania umowy);
 • oświadczenia personelu potwierdzające gotowość udzielania świadczeń od pierwszego dnia obowiązywania umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wraz ze wskazaniem deklarowanego wymiaru czasu pracy w ofercie, podpisane przez każdą z osób wymienionych w formularzu ofertowym;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie przez personel medyczny zgłoszony w ofercie wymaganych kwalifikacji (dot. specjalizacji, udokumentowanych umiejętności i doświadczenia/stażu pracy, w tym w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego,, kursów m.in. w zakresie podstaw balneologii) do realizacji świadczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2022.1406 t.j. ze zm.) dla zakresu świadczeń będącego przedmiotem postępowania;
 • oświadczenie, czy etat przeliczeniowy pielęgniarek jest ustalany zgodnie z przepisami w sprawie minimalnych norm zatrudnienia , wydanymi na podstawie art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2023 r. poz. 991);
 • dokumenty potwierdzające zapewnienie specjalistycznych konsultacji lekarskich niezbędnych do prowadzenia leczenia (kopie umów, promesy ich zawarcia), o ile konsultacje nie są zapewnione przez lekarzy wykazanych w ofercie;
 • wykaz wszystkich pokoi zgłoszonych do oferty z podziałem na:
  pokoje jednoosobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ilość pokoi i ich nr);
  pokoje dwuosobowe z pełnym węzłem sanitarnym (ilość pokoi i ich nr);
  pokoje dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich (ilość pokoi i ich nr, liczba łóżek);
  pokoje pozostałe, w tym wieloosobowe, z lub bez pełnego węzła sanitarnego (ilość pokoi i ich nr, liczba łóżek).

Jednocześnie prosimy o zwrócenie uwagi na: 

 1. sprawdzenie przed wysłaniem - wersji papierowej oferty z nośnikiem elektronicznym;
 2. sprawdzenie czy wszystkie zapisane strony oferty są parafowane przez osoby uprawnione i opatrzone numerem kolejnym;
 3. wybranie ze Słownika (w części dotyczącej personelu) odpowiednich kwalifikacji, kursów, umiejętności i doświadczenia zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego(Dz.U.2022.1406 t.j. ze zm.) dla zakresu świadczeń będącego przedmiotem postępowania; 
 4. w przypadku dołączenia do oferty promesy umowy podwykonawczej zawarcia w tym dokumencie numeru postępowania którego dotyczy; 
 5. prawidłowe wpisanie adresu e-mail w oświadczeniu o wyrażeniu zgody na doręczanie przez komisję konkursową oświadczeń i zawiadomień za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, stanowiącym załącznik nr 9 do zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2017r. w sprawie warunków postępowania dotyczącego zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (ze zm.); 
 6. w przypadku deklaracji posiadania certyfikatu ISO - kryterium posiadania certyfikatu systemu zarządzania, będzie/jest spełnione, jeżeli certyfikat: ma zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który złożono ofertę; obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie ( do oferty należy załączyć potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię certyfikatu);
 7. w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytania dotyczące remontów bazy zabiegowej/hotelowej/żywieniowej – konieczność załączenia do oferty wykazu remontów/oddania do użytku nowego budynku w ciągu ostatnich 6 lat od dnia ogłoszenia postępowania (rodzaj prac, czego dotyczy: baza 
  zabiegowa/hotelowa/żywieniowa, rok, dokumenty potwierdzające przeprowadzenie remontu np. protokół odbioru remontu);
 8. w przypadku odpowiedzi twierdzącej na pytanie: Świadczeniodawca prowadzi historię choroby lub historię zdrowia i choroby w postaci elektronicznej, w sposób, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy o prawach pacjenta oraz wystawia recepty i skierowania co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku, należy załączyć potwierdzenie od dostawcy oprogramowania, że posiada ono powyższą funkcjonalność oraz że zostało wdrożone w Państwa zakładzie leczniczym, przy czym z dokumentów powinno wynikać, że dotyczy to oferenta.

Ważne! Dodatkowe informacje:

Przy przygotowywaniu planów turnusów prosimy, aby:

 1. równomierne rozłożenie liczby skierowań w turnusach lub zwiększenie liczby skierowań w okresie od maja do września;
 2. w turnusach oferowane pokoje zgłoszone do oferty umożliwiały kuracjuszom dokonanie wyboru standardu pokoju w tym m.in. pokoju jedno- lub dwuosobowego z węzłem sanitarnym

Termin składania ofert upływa 30 października 2023 r.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszeń oraz stosownych aktów prawnych. 

Źródło: Wydział ds. Służb Mundurowych