Skip to main content

Dla pacjenta

Studencie pamiętaj o ubezpieczeniu!

Ubezpieczenie zdrowotne – ubezpieczenie umożliwiające korzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity - Dz. U z 2015 r. poz. 581).

Studencie - jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat ubezpieczeń zapoznaj się z programem telewizyjnym ABC pacjenta emitowanym na TVP Regionalnym.

Zasady korzystania z opieki medycznej w Polsce dla studentów

Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych z środków publicznych (Dz.U.2015. 581 j.t.), prawo do leczenia i korzystania ze świadczeń na zasadach w niej określonych mają ubezpieczeni, czyli:

 • wszystkie osoby objęte powszechnym, obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym (np. pracownicy, osoby prowadzące rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą, uczniowie, studenci i uczestnicy studiów doktoranckich) albo osoby ubezpieczające się dobrowolnie w Narodowym Funduszu Zdrowia;

 • zgłoszeni do ubezpieczenia członkowie rodziny osoby ubezpieczonej:

  • dzieci własne, dzieci małżonka, dzieci przysposobione, wnuki, dzieci obce, dla których ustanowiono opiekę lub dzieci obce w ramach rodziny zastępczej – do ukończenia przez nie 18. roku życia. Jeśli dziecko kontynuuje naukę po ukończeniu 18 lat, może być zgłoszone do ubezpieczenia jako członek rodziny, nie dłużej jednak niż do ukończenia 26. roku życia. Po tym czasie, o ile nie jest ubezpieczone z żadnego innego tytułu, powinno powiadomić szkołę lub uczelnię, która będzie zobowiązana zgłosić je do ubezpieczenia w NFZ,

  • dzieci posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi mogą być zgłaszane do ubezpieczenia bez ograniczenia wieku,

  • małżonkowie – mąż, żona (ale nie konkubenci),

  • krewni wstępni (rodzice, dziadkowie) pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym;

oraz:

 • osoby nieubezpieczone (posiadające obywatelstwo polskie i zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej):

  • które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i otrzymały decyzję np. wójta, burmistrza,

  • dzieci i młodzież – do ukończenia 18. roku życia,

  • kobiety w okresie ciąży lub połogu – do 42. dnia po porodzie;

 • osoby bezrobotne zarejestrowane w urzędzie pracy – podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego niezależnie od tego, czy posiadają status członka rodziny;

 • osoby uprawnione do świadczeń na podstawie przepisów o koordynacji – ubezpieczone w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), przebywające na terenie RP i legitymujące się/posługujące się stosownymi dokumentami potwierdzającymi ich uprawnienia (np. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego - EKUZ wydana w państwie ubezpieczenia, "Poświadczenie" wydane przez właściwy, ze względu na miejsce zamieszkania Oddział Wojewódzki NFZ) wraz z dokumentem tożsamości, np. paszportem.

Studenci nieposiadający własnego tytułu do ubezpieczenia (np. niezatrudnieni na umowę o pracę/ umowę zlecenie) mogą posiadać tytuł członka rodziny nie dłużej niż do ukończenia 26 roku życia! Po tym czasie zobowiązani są zgłosić się na uczelnię z wnioskiem o zgłoszenie ich do ubezpieczenia zdrowotnego jako osoby nieposiadające innego tytułu. Na wniosek studenta uczelnia dokonuje zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w NFZ do czasu ukończenia studiów, skreślenia z listy studentów lub uzyskania własnego, obowiązkowego tytułu np. pracownika.

Zasady korzystania z opieki medycznej w Polsce dla studentów zagranicznych

Dla studentów z krajów należących do Unii Europejskiej

Osoby przyjeżdżające do Polski z innych krajów Unii Europejskiej/EFTA w ramach wymiany studenckiej, powinny uzyskać ze swojej instytucji ubezpieczenia Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) obejmującą okres pobytu w Polsce.

Zgodnie z unijnymi/wspólnotowymi przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w szczególności art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004, art. 25 pkt A ust. 3 rozporządzenia nr 987/2009 oraz Decyzji nr S3 na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) osobie przebywającej tymczasowo w innym państwie członkowskim UE/EFTA przysługują te wszystkie rzeczowe świadczenia zdrowotne, które:

 • są niezbędne z medycznego punktu widzenia z uwzględnieniem charakteru tych świadczeń i czasu trwania pobytu,

 • zostały udzielone w celu uniknięcia sytuacji, w której pacjent byłby zmuszony do powrotu na terytorium państwa ubezpieczenia, aby uzyskać potrzebne leczenie.

W celach weryfikacyjnych, trzeba okazać EKUZ wraz z dowodem tożsamości bezpośrednio w placówce służby zdrowia - lekarzowi lub administracji szpitala.

Nie jest wystarczające podanie lekarzowi samego numeru identyfikacyjnego karty. Lekarz musi osobiście zobaczyć kartę, zweryfikować zawarte na niej dane pod kątem zgodności ze wzorem określonym w przepisach unijnych.

Należy mieć na względzie to, że w ramach przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, z opieki medycznej na podstawie EKUZ można korzystać wyłącznie u świadczeniodawców/lekarzy, którzy funkcjonują w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej w państwie pobytu.

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź
Infolinia:

 • tel. 42 275 48 64
 • tel. 42 275 48 60

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dla studentów spoza Unii Europejskiej

Studenci spoza UE, którzy chcą korzystać ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia powinni ubezpieczyć się dobrowolnie. W tym celu powinni zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Oddziału Wojewódzkiego NFZ w celu złożenia "Wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym". Na terenie województwa łódzkiego zajmuje się tym Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ:

Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Wojewódzki w Łodzi
Wydział Spraw Świadczeniobiorców
ul. Kopcińskiego 56
90-032 Łódź

 • tel. 42 275 41 66,

 • faks 42 275 41 89

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Aby student został objęty dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w Narodowym Funduszu Zdrowia  musi zgłosić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ z następującymi dokumentami:

 • ksero paszportu, wiza, w przypadku ruchu bezwizowego potwierdzenie ostatniego przybycia na teren Rzeczpospolitej Polskiej,

 • potwierdzenie zameldowania na terenie Rzeczpospolitej Polski,

 • aktualne zaświadczenie z Uczelni, że jest studentem (do odbioru w Dziekanacie).

Z tymi dokumentami student musi udać się do NFZ w celu złożenia wniosku i zawarcia umowy dobrowlnego ubezpieczenia zdrowotnego.

 • Ubezpieczenie działa od dnia wskazanego w umowie (nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku o objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ).

 • Student musi opłacać składki do 15 dnia miesiąca następnego (np. za październik 2016 składka opłacana jest do 15 listopada 2016).

 • Wysokość składki to 46,80 zł.

 • Co miesiąc z potwierdzeniem zapłaty składki student musi udać się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) gdzie wypełnia druk DRA.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych
adres: ul. Ludwika Zamenhofa 2,
telefon: 42 683-27-90
godziny przyjęć: poniedziałek 8:00 – 17:00, wtorek-piątek 8: 00 – 15:00

W chwili utraty statusu studenta należy zgłosić się do NFZ w celu rozwiązania umowy (każdy ubezpieczony po zakończeniu ubezpieczenia posiada jeszcze 30 dni prawa do bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej). 

Każda  osoba, która legalnie zamieszkuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej może również ubezpieczyć się dobrowolnie lecz na zasadach ogólnych, wówczas składka na to ubezpieczenie jest wyższa i w III kwartale 2016 r. wynosiła 382,61 zł.

Umowa z NFZ jest podpisywana na czas nieokreślony. Natomiast można wypowiedzieć ją w dowolnym czasie poprzez złożenie w Oddziale Wojewódzkim Funduszu wniosku o rozwiązanie umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i wskazać w nim datę rozwiązania (lub datę ostatniego dnia ubezpieczenia dobrowolnego - wówczas umowa zostanie rozwiązana od dnia następnego).

Składka na ubezpieczenie zdrowotne jest miesięczna i niepodzielna.

UWAGA! W przypadku dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego bardzo ważne jest opłacanie składek w terminie oraz regularne składanie w ZUS druków ZUS DRA. Ponadto na drukach wpłat składek, oprócz imienia i nazwiska należy zawsze umieszczać identyfikatory numeryczne takie jak: numer PESEL (jeśli został nadany) i/lub dokładny (litery i cyfry) Numer Paszportu.

Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie NFZ oraz na stronie internetowej.

Placówki medyczne w okolicy kampusów:

POZ – Podstawowa Opieka Zdrowotna (Nie trzeba mieć skierowania)

Miejska Przychodnia " Lecznicza " w Łodzi (Szpital im. Jonschera)
ul. Lecznicza 6, tel. 42 25 25 181
ul. Zarzewska 56/58, tel. 42 68 60 786

Gabinet Podstawowej Opieki Zdrowotnej
ul. Politechniki 5, tel. 42 63 68 462

Przychodnia „Chojny”
ul. Rzgowska 170, tel. 42 64 61 523

Centrum Medyczne Dobry Doktor
ul. Rzgowska 281/289, tel. 42 687 50 54

Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki
ul. Rzgowska 281/289, tel. 42 271 12 55

Centrum Medyczne Im. Dr Ludwika Rydygiera Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością,
ul. Lumumby 14, 91-404 Łódź
tel. 42 633 58 77

SP ZOZ USK Nr 1 Im. Norberta Barlickiego UM,
ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź
tel 42 677 69 10

Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi
ul.Sienkiewicza 137/141, 90-302 Łódź
Tel. 42 681 51 41

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna:

Centrum Medyczne Dobry Doktor - ul. Rzgowska 281/289 tel. 42 687 50 54
godziny:
od poniedziałku do piątku 18:00 – 6:00 dnia następnego oraz
całodobowo w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy.

Pozostałe placówki  - posiadające umowę z wybranym OW NFZ dostępne są na stronie:   www.zip.nfz.gov.pl

Uwaga!!! Ubezpieczenie zdrowotne wykupione u prywatnych ubezpieczycieli, tj. poza NFZ, realizowane jest na warunkach określonych w zawartej umowie. Nie ma związku z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym w NFZ.

Zanim zdecydujesz się na takie ubezpieczenie dowiedz się, jaki zakres świadczeń medycznych gwarantuje umowa zawarta z prywatnym ubezpieczycielem.

Pobierz ulotkę.

Źródło: Rzecznik Prasowy