Skip to main content

Dla pacjenta

Jak się leczyć podczas wakacji? PORADNIK

Trwają wakacje. Niezależnie od tego, czy spędzają Państwo urlop w kraju, czy za granicą – jeżeli jesteście ubezpieczeni – macie Państwo prawo do świadczeń opieki medycznej.

Warto przypomnieć sobie, jak należy postępować w trakcie pogorszenia się Państwa stanu zdrowia – gdzie szukać pomocy, o jakich dokumentach pamiętać, wyjeżdżając na wakacje.

WAKACJE W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ I EFTA

Państwa obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, które regularnie opłacacie w Polsce będzie honorowane również w krajach UE i EFTA. Dzięki niemu – w stanach nagłych, ale i podczas choroby będziecie Państwo mogli skorzystać z opieki zdrowotnej gwarantowanej w ramach publicznego systemu ubezpieczeń danego kraju. Dokumentem potwierdzającym Państwa prawo do świadczeń jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

KTO MOŻE OTRZYMAĆ EKUZ?

Kartę mogą otrzymać osoby objęte w Polsce obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym oraz członkowie rodziny zgłoszeni do ubezpieczenia. Ważność EKUZ zależy od kategorii ubezpieczonych - od 2 miesięcy do 5 lat (w przypadku emerytów i rencistów „bezterminowych”). Jeżeli jednak w tym czasie utracicie Państwo status osoby ubezpieczonej w NFZ, karta traci ważność w tym samym dniu, w którym nastąpiła utrata statusu świadczeniobiorcy. Wówczas NFZ ma prawo domagać się zwrotu kosztów związanych z udzielonymi Państwu świadczeniami po utracie uprawnień do nich.

JAK UZYSKAĆ EKUZ?

Krok po kroku jak uzyskać kartę EKUZ

W JAKICH SYTUACJACH NALEŻY SKORZYSTAĆ Z EKUZ?

Zgłaszając się po pomoc medyczną, kartę należy pokazać możliwie jak najwcześniej lekarzowi lub administracji szpitala. Najczęściej potrzebny jest w takiej sytuacji dowód tożsamości. Musicie Państwo pamiętać, że jesteście traktowani tak samo, jak mieszkańcy danego kraju – w większości krajów UE/EFTA część kosztów jest pokrywana przez pacjentów na zasadzie opłat bezpośrednich. Jest to tzw. współpłacenie pacjenta (np. koszty hotelowe), które nie podlega finansowaniu przez NFZ. Przed urlopem warto sprawdzić, na jaki zakres bezpłatnej pomocy mogą Państwo liczyć w razie wypadku lub nagłego zachorowania.

Należy pamiętać, że prywatni lekarze nie honorują EKUZ. Za ich usługi płacicie Państwo sami, a NFZ nie zwraca tych kosztów. Przed wizytą radzimy więc upewnić się, jakie będą koszty wizyty – szczególnie w miejscowościach turystycznych, gdzie opieka gwarantowana jest często wyłącznie w gabinetach prywatnych. W takiej sytuacji warto wykupić dodatkowe ubezpieczenie, które często umożliwia pokrycie kosztów leczenia. Przed jego wyborem warto dokładnie sprawdzić, co ono obejmuje i czy będzie wystarczające w miejscu, w którym będą Państwo wypoczywać.

Płatny transport sanitarny. Pacjent w pełni ponosi koszty międzynarodowego transportu sanitarnego do Polski. W związku z tym zaleca się wykupienie dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia obejmującego koszty świadczeń zdrowotnych, których w państwach członkowskich UE/EFTA nie pokrywa powszechne ubezpieczenie zdrowotne. Dodatkowa polisa ubezpieczeniowa może również obejmować inne koszty, do których finansowania NFZ nie jest uprawniony, w tym koszty tzw. wkładu własnego pacjenta.

JAK UZYSKAĆ ZWROT KOSZTÓW LECZENIA PONIESIONYCH  W KRAJACH UNII, JEŚLI NIE POSIADAJĄ PAŃSTWO PRZY SOBIE EKUZ?

Jeżeli jesteście Państwo w stanie pokryć koszty leczenia z własnych środków, o ich zwrot możecie starać się składając odpowiedni wniosek dostępny w ŁOW NFZ. Oddział sprawdza, czy osoba składająca wniosek była ubezpieczona w NFZ oraz czy do wniosku dołączone zostały wymagane oryginały rachunków (różnią się w zależności od kraju - sprawdź). W przypadku braku karty zagraniczny świadczeniodawca może też skontaktować się bezpośrednio z NFZ, który w takiej sytuacji wystawia tzw. Certyfikat zastępujący EKUZ potwierdzający Państwa ubezpieczenie w kraju. Prosimy pamiętać o tym, że NFZ może zwrócić tylko pieniądze wydane na świadczenia, które są refundowane przez państwo, w którym doszło do nieszczęśliwego zdarzenia w kwocie ustalonej przez tamtejsze instytucje finansujące powszechny system opieki zdrowotnej.

Więcej na temat leczenia za granicą

w górę

URLOP W KRAJU

Jako osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia mają Państwo prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej na terenie całego kraju.

GDZIE SZUKAĆ POMOCY MEDYCZNEJ?

Podczas urlopu poza miejscem zamieszkania mogą Państwo korzystać z różnych form pomocy medycznej:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej:  mogą się Państwo zgłosić do przychodni, która opiekuje się pacjentami w miejscu Państwa pobytu. Poradnie POZ udzielają pomocy od poniedziałku do piątku pomiędzy 8.00 a 18.00. W poradni uzyskają Państwo informacje, gdzie szukać pomocy w godzinach wieczornych i w nocy oraz w dni wolne od pracy. Warto pamiętać, że jeżeli podczas urlopu przebywacie Państwo na terenie gminy, w której mieszkacie lub jednej z gmin sąsiadujących, chcąc uzyskać świadczenie, musicie się Państwo zgłosić do swojego lekarza pierwszego kontaktu;

  • nocna i świąteczna opieka zdrowotna: udzielana jest po godzinie 18.00 do 8.00 rano w dni powszednie oraz całodobowo w dni wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może się udać po pomoc do dowolnego punktu sprawowania tej opieki, np. tam, gdzie ma najbliżej, niezależnie od tego, gdzie mieszka,  Dyżurujący lekarz przyjmuje na miejscu w poradni (ambulatorium); może też udzielać porad telefonicznie. W wyjątkowych, medycznie uzasadnionych przypadkach, lekarz lub pielęgniarka udają się do domu chorego lub do miejsca jego pobytu. W razie potrzeby dyżurujący lekarz może skierować pacjenta do szpitala lub wezwać karetkę pogotowia ratunkowego.

  • szpitalny oddział ratunkowy, izba przyjęć:  w razie nagłego urazu lub zachorowania macie Państwo do dyspozycji szpitalną izbę przyjęć lub w szpitalny oddział ratunkowy. Oddziały te nie zastępują lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ani lekarza poradni specjalistycznej. Lekarz kieruje wyłącznie na badania i konsultacje niezbędne ze względu na stan nagłego zagrożenia życia lub nagłego, poważnego zagrożenia zdrowia,

  • pogotowie ratunkowe: w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub w innych stanach nagłych, powinni Państwo wezwać karetkę pogotowia ratunkowego  dzwoniąc na numer 999 lub 112.

  • stomatologiczna pomoc doraźna: w razie nagłego bólu zęba czy powikłań związanych z wcześniejszym leczeniem można skorzystać z pomocy stomatologa w jednej zporadni pracujących w ramach doraźnej opieki stomatologicznej. Poradnie pracują w dni powszednie od 19 do 7 rano, a w soboty, niedziele i święta przez całą dobę. Lista poradni jest dostępna na stronie lokalnego oddziału NFZ lub pod numerem infolinii NFZ.

w górę

OPIEKA MEDYCZNA PODCZAS KOLONII?

Na obozach i koloniach opiekę medyczną Państwa dziecku zobowiązany jest zagwarantować organizator imprezy. Gdy tak się nie stanie, zawsze można skorzystać z pomocy miejscowego lekarza, który ma podpisaną umowę z NFZ. Warto to sprawdzić przed wyjazdem na kolonię.

Jeżeli organizator o to nie poprosił, powinni Państwo przekazać mu numer PESEL dziecka, który jest niezbędny podczas każdej  wizyty u lekarza. Organizator kolonii może także poprosić Państwa o pisemną zgodę na udzielenie dziecku pomocy medycznej (np. w trakcie wizyty u lekarza POZ dziecku musi towarzyszyć jego opiekun prawny).

Jeśli Państwa dziecko cierpi na chorobę przewlekłą powinniście Państwo pamiętać o zaopatrzeniu dziecka w zażywane przez nie dotychczas leki i pisemnie poinformować opiekunów, na jakie leki lub na co dziecko jest uczulone.

Przeczytaj o wakacjach z dzieckiem z cukrzycą

w górę

LEKI PODCZAS WAKACJI

Jeżeli przyjmujesz stale leki, lub w pewnych okolicznościach musisz stosować szczególne środki doraźne (np. przerywające atak astmy), nie możesz zapomnieć o ich zabraniu ze sobą. Jeżeli nie planujesz brać większego zapasu leków, możesz zabrać dodatkową receptę.

W przypadku wyjazdu za granicę – sprawdź, czy będzie ona honorowana w danym kraju. Warto również pamiętać o zabieraniu ulotek dołączonych do leków, aby móc sprawdzić np. możliwe działania niepożądane lub sposoby podania leku. Jeżeli cierpisz na kilka schorzeń przygotuj listę leków, które przyjmujesz. W trakcie wizyty u lekarza, będziesz wiedział, co może przepisać, żeby leki nie wchodziły w interakcje.

 

Źródło: Rzecznik prasowy