Skip to main content

Dla pacjenta

Okres ważności EKUZ

31 grudzień 2010

Okres ważności karty wydawanej przez NFZ zróżnicowany jest w zależności od:

 • tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wnioskującej,
 • kategorii uprawnień wynikającej z przepisów o koordynacji
 • oraz celu wyjazdu.

NFZ uprawniony jest do odzyskania od osoby fizycznej wszelkich kosztów leczenia, które uzyskała posługując się wydaną przez Fundusz kartą w momencie, gdy utraciła prawo do świadczeń w okresie jej ważności (art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.).

Różnice w okresach, na które wydawane są karty EKUZ, wynikają z Decyzji Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r.

Art. 3 Decyzji stanowi, iż okres ważności kart jest określony przez instytucję wydającą kartę, a pkt 4 Preambuły decyzji stanowi, iż instytucje Państwa członkowskiego powinny określić termin ważności kart europejskich, które wydają. W szczególności termin ważności karty winien uwzględnić przewidywany czas obowiązywania uprawnień głównego ubezpieczonego.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 83/2010/DSS z dnia 21.12.2010 r. w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2011 r.:

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z wyjazdem turystycznym na pobyt czasowy wydawana jest na okres 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku dla osób ze statusem „ubezpieczony”*:

 • będących osobami zatrudnionymi,
 • prowadzącymi pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą,
 • pobierających rentę,
 • będących studentami zgłoszonymi do ubezpieczenia zdrowotnego przez uczelnię,
 • będących członkami rodziny, za wyjątkiem dzieci powyżej 18. roku życia,

Uwaga ! W przypadku okazania dokumentu potwierdzającego dłuższy okres uprawnień osoby pobierającej rentę (np. decyzja o przyznaniu renty na okres dłuższy niż 6 miesięcy) EKUZ może być wydany na okres wynikający z dokumentu.

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z wyjazdem turystycznym na pobyt czasowy wydawana jest dla osób:

 • pobierających świadczenie emerytalne - na okres 5 lat od dnia złożenia wniosku,
 • zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna - na okres 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku,
 • innych niż wyżej wymienionych - na okres 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Informacja dla osób nieubezpieczonych z prawem do świadczeń

Na podstawie art. 13 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osobom innym niż ubezpieczone, w tym:

 • osobom, które nie ukończyły 18. roku życia,
 • kobietom w okresie ciąży, porodu, połogu,

posiadającym obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, którym zostało przyznane prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na terytorium RP.

Uwaga! Zapis powyższego artykułu nie zwalnia jednak głównego ubezpieczonego z obowiązku dopełnienia formalności związanych ze zgłoszeniem członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego, jak wynika z przepisów art. 67 ust.1 w związku z art. 74 – 76 ww. ustawy.

 • osoby objęte decyzją wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy, potwierdzającą to prawo (ze statusem „uprawniony na podstawie art. 54 ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.”):

do 90 dni, nie dłużej jednak niż do daty końcowej wskazanej w decyzji wójta (burmistrza, prezydenta) gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania świadczeniobiorcy

 • nieubezpieczone kobiety w okresie ciąży, porodu i połogu posiadające obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP:

6 miesięcy od dnia złożenia wniosku – konieczne zaświadczenie od lekarza (z datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed złożeniem wniosku)

lub na okres połogu maksymalnie do 42 dni od dnia porodu (oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka)

 • nieubezpieczone osoby posiadające obywatelstwo polskie i miejsca zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18. roku życia (ze statusem „uprawniony do 18. roku życia”):

6 miesięcy (termin końcowy nie może przekroczyć 18. roku życia)

Pobyty czasowe – nauka, poszukiwanie pracy, pracownicy oddelegowani, transport międzynarodowy:

 • uczniowie uczęszczający do szkoły na terytorium innego państwa członkowskiego, a mieszkający w Polsce oraz osoby, udające się do innego państwa członkowskiego w celu odbycia tam studiów (np. program Erasmus, Socrates):

  w oparciu o zaświadczenie z uczelni / szkoły:
  • jeżeli wskazany został dokładnie czas trwania semestru lub roku akademickiego, wtedy na podany okres, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy,
  • jeżeli czas trwania semestru / roku akademickiego nie został dokładnie określony, to w każdym przypadku na okres zgodny z datami rozpoczęcia i zakończenia najbliższego semestru (letniego / zimowego) obowiązującego w polskich szkołach / uczelniach,
  • w przypadku, gdy główny ubezpieczony jest bezrobotny / podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu tylko na wskazany okres 1 semestru.

Uwaga!  Zaświadczenie lub legitymacja studencka wydana przez uczelnię powinna zawierać:

  • pełną nazwę uczelni lub szkoły z dokładnym adresem i danymi kontaktowymi, 
  • imię, nazwisko i datę urodzenia ucznia lub studenta, 
  • podpis osoby upoważnionej przez daną uczelnię lub szkołę do wystawienia zaświadczenia lub legitymacji studenckiej na wymienionym dokumencie, 
  • dokładny dzień rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru lub roku akademickiego, w trakcie którego osoba wnioskująca o EKUZ będzie posiadała status ucznia, studenta danej szkoły lub uczelni.

 

Uwaga! Informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wyjazd na uczelnie w charakterze wolnego słuchacza lub podjęcie nauki  w szkole językowej nie uprawnia do otrzymania statusu studenta w rozumieniu przepisów o koordynacji.

Uwaga! Jeżeli student jest pracownikiem lub osobą prowadzącą działalność na własny rachunek i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ otrzyma EKUZ zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi wydawania EKUZ dla pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek.

 • poszukiwanie pracy w państwie członkowskim UE

na okres wskazany w dokumencie przenośnym U2 (dokument ten wydaje Urząd Pracy)

 • poszukiwanie pracy w państwie członkowskim EFTA

na okres wskazany na formularzu E-303  (dokument ten wydaje Urząd Pracy)

 • delegowanie do pracy w państwach UE

na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1 (dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS) 

 • delegowanie do pracy w państwach EFTA

na okres wskazany na formularzu E-101/E-102 (dokument ten wydaje ZUS)

Uwaga ! Formularze E-101/A1 nie są wydawane na rzecz polskich pracowników wysłanych do  pracy w innym państwie członkowskim UE lub EFTA przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. W związku z tym, wszelkie pytania dotyczące sposobu uzyskiwania tych zaświadczeń prosimy kierować do ZUS.

 • wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach UE

na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1 (dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS)

Uwaga ! Z dniem 1 maja 2010 r. pracownicy transportu międzynarodowego nie stanowią odrębnej grupy w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na fakt, iż zostali oni włączeniu do grupy pracowników delegowanych - w celu uzyskania karty EKUZ w związku z wyjazdem do pracy niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ustawodawstwo właściwe - A1 (E-101).

 • wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach EFTA

na okres 6 miesięcy licząc od miesiąca, w którym został złożony wniosek (dodatkowo należy dołączyć: oświadczenie pracodawcy, w którym zobowiązuje się on do wystąpienia o E-101 w razie zaistnienia zdarzenia o charakterze wypadku przy pracy, aktualny dokument potwierdzający zatrudnienie w charakterze pracownika transportu międzynarodowego oraz aktualny dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne w NFZ).

 

Powrót