Skip to main content

Dla pacjenta

Frequently Asked Questions

Jestem osobą zatrudnioną. Kilka razy w ciągu roku wyjeżdżam na pobyt turystyczny do państw członkowskich UE/EFTA. Czy mogę uzyskać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego na okres 1 roku?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawana na wyjazd turystyczny dla osób posiadających status pracownika, jest co do zasady ważna 3 miesiące, licząc od dnia złożenia wniosku.

Kartę z dłuższymi okresami ważności, ze względu na rodzaj przysługujących uprawnień, mogą otrzymać emeryci, renciści, osoby pobierające świadczenia przedemerytalne, studenci i uczniowie.


Czy na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, zostaną udzielone mi świadczenia opieki medycznej na terytorium Chorwacji?

Chorwacja nie jest krajem członkowskim UE/EFTA. Dlatego też na terytorium tego kraju nie ma zastosowania Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego. Zalecane jest wykupienie ubezpieczenia prywatnego przed wyjazdem.


Wyjeżdżam na kilkudniową delegację do Belgii. Jakie formalności muszę dopełnić w celu uzyskania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Pracodawca, który zleca pracownikowi wykonywanie zadań służbowych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest zobowiązany do wystąpienia do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu uzyskania formularza A1, który określa zastosowanie ustawodawstwa właściwego (w tym wypadku polskiego w stosunku do osoby delegowanej). Na podstawie formularza A1, NFZ wyda Europejską Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego ważną w terminie podanym na formularzu.


Jestem studentem. Czy do uzyskania EKUZ wystarczy mi legitymacja studencka?

Osoba ucząca się w wieku pomiędzy 18 a 26 rokiem życia, która nie posiada własnego tytułu do ubezpieczenia (czyli nie jest: osobą zatrudnioną, zleceniobiorcą, prowadzącą działalność gospodarczą, uprawnioną do renty) powinna zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny przez jednego z rodziców.
W konsekwencji, dokumentami niezbędnymi do przedstawienia w momencie ubiegania się o EKUZ są:

  • dokument potwierdzający zgłoszenie członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego przez aktualny podmiot odpowiedzialny za odprowadzanie składek za głównego ubezpieczonego (w przypadku osób ubezpieczonych w ZUS będzie to druk ZUS ZCNA / ZUS ZCZA/, w pozostałych przypadkach zaświadczenie wydane przez płatnika składek tj. Zakład Emerytalno-Rentowy, Urząd Pracy lub KRUS);
  • dokumentu potwierdzający kształcenie – legitymacja szkolna/studencka lub stosowne zaświadczenie.

Uwaga ! W przypadku studentów wyjeżdżających na terytorium innego państwa członkowskiego UE/EFTA w celu odbywania studiów, należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające ten fakt z uwzględnieniem przewidywanego okresu nauki.


Czy na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydanej mi przez Wielką Brytanię, mogę przeprowadzić czekającą mnie operację kolana w Polsce?

Nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego uprawnia jej posiadacza do skorzystania z opieki medycznej wyłącznie w sytuacji nagłego zachorowania w trakcie pobytu w innym niż kraj, w którym jest Pan ubezpieczony państwie członkowskim UE/EFTA. W przypadku planowego zabiegu, konieczne jest uprzednie uzyskanie formularza E-112 lub dokumentu S2.


Czy posiadając EKUZ jestem zwolniona z kosztów opieki medycznej?

Nie. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego nie jest dokumentem gwarantującym bezpłatną opiekę medyczną. Na podstawie karty zostanie Pani potraktowana równorzędnie z ubezpieczonymi pacjentami tego kraju, zgodnie z zasadami obowiązującymi w tym zakresie. W większości krajów pacjenci ponoszą częściową odpłatność za udzieloną opiekę medyczną. Między innymi w Austrii, Niemczech, Szwecji musi się Pani liczyć z koniecznością opłaty tak zwanego „wkładu własnego”, który obciąża pacjenta.


Moja mama, która pobiera włoską emeryturę, przebywa przez kilka miesięcy w ciągu roku w Polsce. Czy na podstawie EKUZ zostanie jej udzielona opieka medyczna w każdej sytuacji?

EKUZ pokryje wyłącznie koszty opieki związanej z nagłym zachorowaniem. W przypadku, gdy Pani mama ma zamiar korzystać z regularnych wizyt lekarskich oraz planuje długotrwały pobyt na terenie Polski, powinna ubiegać się o wydanie formularza E-121 przez włoską instytucję ubezpieczeniową. Po zarejestrowaniu formularza w NFZ, uzyska ona prawo do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terenie Polski.


Pracuję w Holandii. Jestem w 6 miesiącu ciąży. Czy na podstawie EKUZ będę mogła urodzić dziecko w Polsce?

Nie. Koszty świadczeń medycznych związanych z porodem nie zostaną rozliczone na podstawie EKUZ, ponieważ poród nie jest stanem nagłym (poza przypadkami komplikacji i porodu przedwczesnego).  Musi Pani uzyskać przed przyjazdem do kraju  w związku z planowanym porodem, formularz E-112 lub dokumentu S2, który zagwarantuje pokrycie związanych z tym kosztów.


Jestem uprawniony do renty strukturalnej. Czy otrzymam EKUZ na cały okres przyznanego świadczenia?

Nie. Karta zachowa ważność w okresie 2 kolejnych miesięcy, licząc od ostatnio pobranego świadczenia.


W 2000 roku, dokonałam zgłoszenia dzieci do ubezpieczenia w ówczesnym zakładzie pracy. W roku 2008 zmieniłam zatrudnienie. Czy uprzednie zgłoszenia nadal są ważne?

Nie. W przypadku zmiany zatrudnienia należy na nowo dokonać zgłoszenia członków rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego.


Moja 20-letnia córka przerwała studia w grudniu. Czy nadal może korzystać z mojego ubezpieczenia?

Nie. Dzieci pomiędzy 18 a 26 rokiem życia mogą zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego rodzica pod warunkiem, że kontynuują naukę. W przypadku skreślenia z listy studentów, Pani córka jest uprawniona do świadczeń zdrowotnych przez 4 miesiące, licząc od daty skreślenia z listy studentów. Po upływie tego okresu traci zagwarantowane ustawowo uprawnienia.


Jestem studentką, mam 23 lata. Pół roku temu rozwiązałam stosunek pracy. W 1999 roku byłam zgłoszona do ubezpieczenia taty. Czy mogę nadal korzystać z tego ubezpieczenia?

Tata powinien zgłosić Panią ponownie do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny. Pani zgłoszenie z 1999 roku zostało przerwana w momencie, gdy uzyskała Pani własny tytuł do ubezpieczenia (zatrudnienie).


Jestem doktorantem Uniwersytetu Łódzkiego zgłoszonym do ubezpieczenia przez rodzica. Wkrótce skończę 26 lat. Czy w związku z kontynuowaniem nauki będę nadal ubezpieczony i czy mogę ubiegać się o Europejska Kartę ubezpieczenia Zdrowotnego?

W momencie ukończenia 26 roku życia, powinien Pan zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez Uczelnię. Dokumentem potwierdzającym ten fakt jest druk ZUS ZZA, który powinien Pan otrzymać na Uczelni. W celu uzyskania EKUZ należy przedstawić druk ZUS ZZA, ZUS RMUA oraz aktualnie podstemplowaną legitymacje studencką.


Jestem bezrobotnym, zarejestrowanym w Urzędzie Pracy. Wyjeżdżam turystycznie do Norwegii. Na jak długo mogę otrzymać EKUZ i jaki dokument muszę przedstawić? 

Karta w Pana przypadku zachowa ważność przez okres 30 dni, licząc od daty wydanego przez Urząd Pracy zaświadczenia o ubezpieczeniu zdrowotnym lub od wskazanej daty wyrejestrowania.


Jaki jest okres oczekiwania na wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego?

Jeśli po EKUZ zgłosisz się osobiście, karta wydawana jest natychmiast po przedstawieniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami. Jeśli EKUZ ma dotrzeć za pośrednictwem poczty, czas oczekiwania może wynieść kilkanaście dni.