Skip to main content

Dla pacjenta

Formalności związane z otrzymaniem dokumentu przenośnego S1 oraz E-121/E-120

Dokument S1/Formularz E-121/E-120 jest zaświadczeniem o prawie do świadczeń zdrowotnych dla emeryta lub rencisty/ os. ubiegającej się o przyznanie emerytury lub renty, zamieszkałego w innym państwie członkowskim (np. w sytuacji zmiany kraju zamieszkania z Polski na Niemcy).

Jednostką właściwą do wydania formularza S1/E-121/E-120 w przypadku emerytów/rencistów/osób ubiegających się o przyznanie świadczenia jest oddział wojewódzki Funduszu wybrany przez świadczeniobiorcę.

 

Wniosek o wydanie S1 osobie zamieszkałej w innym państwie UE/EFTA

UWAGA! Zgłoszenie emeryta/rencisty do ubezpieczenia zdrowotnego z tytułu wypłacanego świadczenia pieniężnego należy do zadań jednostki ZUS/KRUS. Emeryt/rencista, który nie został zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego, przed wydaniem dokumentu przenośnego S1 powinien zwrócić się do Oddziału Wojewódzkiego NFZ właściwego według ostatniego miejsca zamieszkania lub pobytu w Polsce o wydanie decyzji o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym i ustalenie prawa do świadczeń.

Każdy emeryt/rencista ma obowiązek bezzwłocznego przekazania jednostce ZUS/KRUS informacji o swoim aktualnym adresie zamieszkania - jest to niezbędne do ustalenia lub utrzymania praw do opieki zdrowotnej finansowanych przez NFZ.  

Stan na dzień: 27 lipca 2020 r.

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej