Skip to main content

Dla pacjenta

Poświadczenia na podstawie dokumentu przenośnego S1 lub formularzy E106, E109, E121

 

Poświadczenie jest dokumentem uprawniającym wskazaną w nim osobę do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Wydawane jest w języku polskim.

Poświadczenie jest dokumentem wydawanym przez oddział NFZ, właściwy ze względu zamieszkania wydawanym, na podstawie rejestracji formularzy E-106/E-109/E-120/E-121/S1 wydanych przez instytucje ubezpieczenia zdrowotnego innych krajów UE/EFTA.

Poświadczenie potwierdza uprawnienia wskazanej w nim osoby do pełnego zakresu świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski.

 

W celu rejestracji ww. dokumentów należy przedłożyć:

  • dwa egzemplarze (w oryginale) zagranicznego dokumentu przenośnego S1, formularza E-109, E-106, E-120, E-121, 

  • dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty bądź paszport), 

  • kartę stałego lub czasowego pobytu,

  • OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE REJESTRACJI OSOBY UPRAWNIONEJ LUB CZŁONKÓW RODZINY OSOBY UPRAWNIONEJ 

  • w przypadku rejestracji dzieci w wieku między 18 a 26 r.ż., aktualnie podstemplowaną legitymację szkolną/stosowne zaświadczenie potwierdzające status ucznia/studenta; w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności (innego równorzędnego zaświadczenia) - bez ograniczenia wieku

 

Zgodnie z art. 5 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych status członka rodziny posiadają następujące osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu

  • dziecko własne, dziecko drugiego małżonka, dziecko przysposobione oraz wnuk i dziecko obce przyjęte na wychowanie, również w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli jest niepełnosprawne w znacznym stopniu - bez ograniczenia wieku,

  • małżonek,

  • krewni wstępni pozostający z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

UWAGA! Osoby posiadające poświadczenia zobowiązane są do przekazywania Oddziałowi informacji, dokumentów lub dowodów niezbędnych dla ustalenia sytuacji ubezpieczeniowej głównego ubezpieczonego lub członków jego rodziny; do udzielenia odpowiedzi na ankiety cyklicznie przesyłane przez Oddział, jak również do niezwłocznego pisemnego powiadomienia  Oddziału o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na uprawnienia do świadczeń rzeczowych oraz do zwrotu otrzymanego poświadczenia.

 

Do okoliczności tych należą, między innymi, rozwiązanie lub zmiana stosunku pracy, korzystanie z urlopu bezpłatnego; zmiana miejsca zamieszkania  lub pobytu; nabycie własnego tytułu do ubezpieczenia w Polsce lub innym kraju członkowskim UE/EFTA, zaprzestanie kontynuowania nauki przez członka rodziny  (pisma w tej sprawie prosimy adresować do Wydziału Współpracy Międzynarodowej ŁOW NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź).

 

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

Pliki do pobrania: leczenie w UE/EFTA