KROK 1: Wniosek o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie UE/EFTA oraz oświadczenie wnioskodawcy – wypełnia wyłącznie wnioskodawca (w przypadku niepełnoletnich dzieci korzystających z opieki medycznej – jeden z rodziców).


KROK 2: Do wniosku należy dołączyć: oryginały faktur lub rachunków za udzielone leczenie medyczne za granicą wraz z oryginałami dowodów zapłaty; także dokumentację medyczną.


KROK 3: Wszystkie wymienione wcześniej dokumenty należy złożyć w oddziale NFZ. Pracownik NFZ sprawdzi wniosek i pozostałą dokumentację. Jeśli wymogi formalne są spełnione, rozpoczynamy procedurę refundacyjną – dokument rozliczeniowy przesyłamy do państwa UE/EFTA, w którym wnioskodawca skorzystał z leczenia.


KROK 4: Po uzyskania odpowiedzi z instytucji łącznikowej państwa UE/EFTA przyznającej zwrot kosztów lub odmowę informujemy pisemnie wnioskodawcę o podjętej decyzji (w razie decyzji pozytywnej dokonujemy wypłaty należnej kwoty zwrotu np. przelewem bankowym na numer konta podany we wniosku bądź wysyłamy pocztą na adres wskazany we wniosku).


W przypadku, kiedy ubezpieczony poniósł koszty leczenia w jednym z państw członkowskich UE/EFTA może starać się o ich zwrot, niezależnie od tego, czy podczas pobytu za granicą posiadał przy sobie kartę EKUZ. Należy pamiętać jednak o tym, że w większości krajów ubezpieczeni pokrywają część kosztów leczenia z własnych środków i są to opłaty, które nie podlegają refundacji przez Narodowy Fundusz Zdrowia (np. w Niemczech za pierwszą wizytę w danym kwartale płacimy 10 €, itp.).


Aby uzyskać zwrot poniesionych kosztów ubezpieczony składa odpowiedni wniosek w Oddziale Wojewódzkim NFZ, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania lub zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego. Do wniosku należy bezwzględnie dołączyć oryginały rachunków/faktur wraz z oryginalnym potwierdzeniem zapłaty. W razie braku jednego z wymaganych dokumentów, należy liczyć się z odmową zwrotu kosztów za dane świadczenie. Do składanych dokumentów należy również dołączyć dowód ubezpieczenia za okres, w którym udzielono świadczeń zdrowotnych za granicą.

Osoby uprawnione do wystąpienia o zwrot kosztów leczenia poniesionych w czasie pobytu w innym państwie członkowskim UE/EFTA są:

 • pacjenci – ubezpieczeni w NFZ lub osoby uprawnione do świadczeń opieki zdrowotnej (dla których NFZ wydał stosowne poświadczenia)

 • przedstawiciele ustawowi pacjentów w przypadku dzieci do lat 18 i osób ubezwłasnowolnionych

 • małżonkowie w ramach czynności zwykłego zarządu

 • spadkobiercy po przedstawieniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku

 

W sytuacji, gdy osoba trzecia np. pracodawca, pokryła w całości koszty leczenia ubezpieczonego, przelew przyznanej refundacji może nastąpić na jej konto, należy jednak spełnić poniższe warunki:

 • wniosek musi zostać podpisany przez pacjenta lub jego pełnomocnika

 • do wniosku należy dołączyć oświadczenie, z którego musi jasno wynikać, że to osoba trzecia zapłaciła za leczenie i w związku z tym wnosi roszczenie wobec ubezpieczonego

 • do wniosku należy dołączyć umowę cesji wierzytelności i oświadczenie pracownika (według załączonych wzorów)

 • z rachunku/faktury musi jasno wynikać, iż dotyczy kosztów leczenia danego pacjenta

 • upoważnienie/pełnomocnictwo pracownika w stosunku do osoby fizycznej (np. specjalista działu kadr u pracodawcy) do wszelkich czynności związanych z procedowaniem wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia w innym państwie członkowskim UE/EFTA

 

Zwrot kosztów nie przysługuje: towarzystwu ubezpieczeniowemu, osobie towarzyszącej pacjentowi, pracodawcy (za wyjątkiem umowy cesji wierzytelności).

W przypadku, gdy rachunek/faktura zostały opłacone przez osobę inną niż osoba ubezpieczona (np. pracodawcę), do wniosku o zwrot kosztów powinien zostać załączony dokument potwierdzający, iż płatnik rachunku zgłosił roszczenie do ubezpieczonego o zwrot kwoty wynikającej z rachunku za jego leczenie; zaś osoba na rzecz której zostało udzielone leczenie, a która nie opłaciła rachunku/faktury składa oświadczenie, iż przyznaną kwotę refundacji zobowiązuje się zwrócić na rzecz osoby, która opłaciła rachunek/fakturę.

Do Narodowego Funduszu Zdrowia powinny być bezwzględnie przekazywane oryginały faktur wystawione imiennie na ubezpieczonego, albowiem w myśl art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 j.t.) podstawą zapisów w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej, przy czym w przypadku dowodów „zewnętrznych własnych”, muszą one być przekazywane kontrahentom w oryginale. Zaznaczyć przy tym należy, iż zgodnie z przepisem art. 128 ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 j.t.) Fundusz prowadzi rachunkowość na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości.

Wszelkie oryginały dowodów księgowych dokumentujące wykonanie świadczenia medycznego powinny być podpisane i podstemplowane. Ponadto wskazane jest dołączenie do wniosku o zwrot poniesionych kosztów leczenia, dokumentacji medycznej, jak również  oświadczenia wnioskodawcy.

 


Przykłady wymaganych dokumentów z podziałem na kraje:

Austria, Niemcy

 • oryginały rachunków/faktur (ze szczegółowym opisem otrzymanych świadczeń rzeczowych)

 • oryginały dowodów zapłaty (pokwitowania, paragony)

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza oraz innych, zaleceń lekarskich

Z przedstawionych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, jakie świadczenia zostały udzielone danej osobie i jakie koszty poniosła.

Belgia

 • oryginały rachunków/faktur (“Attestation De Soins Donnes” / “Getuigschrift voor verstrekte hulp”)

 • oryginały rachunków ze szpitala

 • oryginały dowodów zapłaty wystawionych przez farmaceutę wraz z kopią recepty opatrzonej na odwrocie pieczątką („Prescription de Medicaments”)

Wszystkie dokumenty stanowiące dowód na to, jakie świadczenia zostały udzielone i jakie kwoty zostały zapłacone.

Czechy, Słowacja

 • oryginały rachunków/faktur

 • oryginały potwierdzenia zapłaty oraz wszelkie inne dokumenty (dokumentacja medyczna), które pacjent otrzymał od lekarza

Francja

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały potwierdzenia zapłaty (np. paragon lub adnotacja „PAYE” na oryginale rachunku/faktury/„Feuille de Soins”/„Feuille de Soins Bucco de Dentaires” wraz ze stemplem placówki medycznej i podpisem)

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • wystawiona przez lekarza oraz w aptece „Feuille de Soins”

 • wystawiona przez stomatologa karta leczenia „Feuille de Soins Bucco de Dentaires” pokwitowanie „Volet de Facturation”, jeżeli wniosek dotyczy tylko kosztu lekarstw

 • podpisane oryginały recept „Feuille de Soins Pharmacien” wystawionych przez lekarza wraz z naklejonymi „vignettes” („vignettes” - nalepki znajdujące się na opakowaniach lekarstw (biała, niebieska lub biała z symbolem prostokąta przekreślonego po przekątnej)

Wszystkie powyższe dokumenty muszą zostać podpisane przez ubezpieczonego (w polu: „signature de l’assure/e”).

Grecja

 • oryginały rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • oryginały potwierdzenia zapłaty wystawione przez lekarza

 • perforowane metki z ceną umieszczone na opakowaniach lekarstw powinny być przyklejone na recepcie

Hiszpania

 • oryginały rachunków/faktur

 • oryginały potwierdzenia zapłaty

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • oryginały paragonów z aptek

 • dokumentacja medyczna w oryginale

 • dodatkowy opis okoliczności i charakter zaistniałego zdarzenia sporządzony przez Wnioskodawcę

Wymagane jest tłumaczenie przysięgłe na język polski wszystkich powyższych dokumentów (za wyjątkiem oświadczenia wnioskodawcy).

Zwrot kosztów możliwy jest tylko wtedy, gdy udzielone świadczenie medyczne miało charakter ratującego życie.

Holandia

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • w przypadku transportu sanitarnego, zaświadczenie lekarskie o niezbędności transportu

Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Norwegia, Portugalia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • wszelkie inne dokumenty otrzymane od lekarza

Węgry

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza oraz inna dokumentacja związana z leczeniem (np. karta wypisu ze szpitala)

Włochy

 • oryginały wszystkich rachunków/faktur

 • oryginały recept wystawionych przez lekarza

 • metki z ceną zdjęte z opakowań lekarstw; akceptowane są także ich kopie

 


Powiązane linki

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej