Co do zasady przepisy o koordynacji nie zapewniają pokrycia przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów transportu do Polski. Aby uniknąć obciążenia tymi kosztami, wskazane jest wykupienie dodatkowego prywatnego ubezpieczenia.

Polski ustawodawca przewidział możliwość wydania przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia lub Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego, w ściśle określonych przypadkach, decyzji w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju.

Decyzja w sprawie pokrycia kosztów transportu dotyczy wyłącznie aspektu finansowego, Narodowy Fundusz Zdrowia nie angażuje się w działania operacyjne związane z organizacją transportu.

W żadnym przypadku nie jest możliwe pokrycie przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów transportu osoby zmarłej.

 


Sytuacje szczególne, w których można wnioskować o pokrycie kosztów transportu:


LECZENIE PLANOWANE - Zgoda Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie kosztów transportu na podstawie ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2020 poz. 1398 ze zm.; Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z 2021 r. poz. 644).

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia może wydać zgodę na pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń za granicą lub miejsca leczenia lub zamieszkania w kraju najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia w przypadku:

  1. skierowania wnioskodawcy do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych należących do świadczeń gwarantowanych, których aktualnie nie wykonuje się w kraju;
  2. wydania osobie uprawnionej zgody na udzielenie danego świadczenia opieki zdrowotnej albo jego kontynuację w innym państwie UE/EFTA.

Ad. 1. Postępowanie w sprawie skierowania osoby ubezpieczonej do leczenia poza granicami kraju, jak również wydania zgody na pokrycie kosztów transportu jest prowadzone na wniosek podmiotu uprawnionego do jego zainicjowania (zob. art. 42j ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2020 poz. 1398 ze zm.)

Ad. 2. Postępowanie w sprawie wydania zgody osobie uprawnionej na udzielenie świadczenia w innym kraju UE/EFTA, jak również wydania zgody na pokrycie kosztów transportu jest prowadzone na wniosek podmiotu uprawnionego do jego zainicjowania (zob. art. 42i ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2020 poz. 1398 ze zm.)


NAGŁE ZACHOROWANIE - Zgoda Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia na pokrycie kosztów transportu do miejsca dalszego leczenia w kraju w związku z hospitalizacją w innym państwie UE/EFTA spowodowaną nagłym zachorowaniem w trakcie pobytu czasowego - świadczenia udzielane na podstawie przepisów o koordynacji na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego lub Certyfikatu Tymczasowo Zastępującego EKUZ.

Działając w imieniu Prezesa NFZ, Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Funduszu (właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubezpieczonej) na wniosek podmiotu uprawnionego wydaje zgodę na pokrycie kosztów transportu osoby ubezpieczonej, która znalazła się w opisanej sytuacji, a której stan zdrowia wymaga zastosowania ściśle określonego środka transportu w celu przewiezienia do miejsca dalszego leczenia w kraju.

Zgoda obejmuje pokrycie kosztów przewozu pacjenta ze szpitala w innym państwie UE/EFTA do szpitala w Polsce najtańszym środkiem komunikacji możliwym do zastosowania w aktualnym stanie zdrowia pacjenta, gdy zostają spełnione określone przesłanki, tj. gdy przewidywane koszty dalszego leczenia pacjenta za granicą przewyższają łączny koszt transportu i leczenia w kraju. (zob. art. 42i ust. 9 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych Dz.U.2020 poz. 1398 ze zm).

W żadnym przypadku nie jest jednak możliwe przeprowadzenie transportu do kraju bez wyraźnego oświadczenia woli osoby, której dotyczy transport lub jej przedstawiciela ustawowego w zakresie wyrażenia zgody na transport i na kontynuację leczenia w kraju oraz gdy stan zdrowia wnioskodawcy uniemożliwia zastosowanie jakiegokolwiek środka transportu.

Stan na dzień: 6 maja 2021 r.

Źródło: Wydział Współpracy Międzynarodowej

Leczenie za granicą

Załączniki:
PlikOpisRozmiar
Pobierz plik (Wniosek do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o skierowanie do przeprowadzenia )Wnioseko skierowanie do przeprowadzenia poza granicami kraju leczenia lub badań diagnostycznych239 kB