Skip to main content

Dla pacjenta

Planowane leczenie za granicą

Planowane leczenie za granicą - krok po kroku

Wnioskowanie o przeprowadzenie planowego leczenia lub badań diagnostycznych albo kontynuację leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu.

W celu uzyskania zgody na przeprowadzenie planowego leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju konieczne jest złożeniewniosku do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o przeprowadzenie leczenia lub badań diagnostycznych albo kontynuację leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielania świadczeń (w formacie określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia) za pośrednictwem właściwego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Procedura rozpatrywania wniosku zostaje zakończona wydaniem decyzji - zgodą lub odmową Prezesa Funduszu.

Uwaga: osoby, które poddały się leczeniu przed uzyskaniem zgody Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, zobowiązane są do pokrycia kosztów leczenia we własnym zakresie.


1. Wniosek wypełnia lekarz specjalista właściwej dziedziny medycyny, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych i wskazuje zagraniczną placówkę medyczną

2. Złożenie wypełnionego wniosku o planowe leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju wraz z tłumaczeniem przysięgłym cz. II wniosku, dokumentacją medyczną wnioskodawcy, opinią

 

3. Sprawdzenie wniosku pod względem formalnym i merytorycznym przez właściwy OW NFZ; następnie kompletny wniosek OW NFZ przekazuje do Prezesa NFZ celem wydania decyzji

4. Decyzja Prezesa NFZ w sprawie wnioskowanego leczenia lub badania diagnostycznego poza granicami kraju (zgoda bądź odmowa)

 

 

Oddziałem wojewódzkim NFZ, do którego można złożyć wniosek, jest: 

 • oddział właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, o ile osoba, której wniosek dotyczy zamieszkuje w Polsce, 
 • oddział właściwy ze względu na miejsce pobytu wnioskodawcy na terytorium Polski, o ile osoba ta nie ma miejsca zamieszkania w Polsce.

Część I wniosku wypełnia wnioskujący. Następnie przekazuje wniosek lekarzowi ubezpieczenia zdrowotnego - specjaliście właściwej dziedziny medycyny, posiadającemu tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych.
Część II wniosku oraz właściwą dla przedmiotu wniosku część III wypełnia lekarz specjalista właściwej dziedziny medycyny, posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych. Obowiązkiem lekarza jest w zależności od przedmiotu wniosku wpisanie w częściach wniosku II oraz odpowiednio IIIa, IIIb, IIIc następujących informacji:

 • szczegółowe rozpoznanie kliniczne i aktualny stan zdrowia, 
 • dotychczasowy przebieg choroby i zastosowane leczenie; 
 • prawdopodobny dalszy przebieg choroby; 
 • proponowany zakres leczenia; 
 • proponowana placówka opieki medycznej wraz z uzasadnieniem wyboru; 
 • przewidziany oraz dopuszczalny czas oczekiwania wnioskodawcy na uzyskanie leczenia lub badań diagnostycznych; 
 • cel wyjazdu i przewidywany sposób leczenia za granicą; 
 • w przypadku uznania za konieczne - środek transportu sanitarnego w celu przewiezienia wnioskodawcy do miejsca udzielenia świadczenia oraz uzasadnienie takiego wyboru; 
 • potwierdzenie, że wnioskowane leczenie lub badania diagnostyczne nie jest przeprowadzane w kraju, a udzielenie tego świadczenia jest niezbędne w celu ratowania życia lub poprawy stanu zdrowia oraz wskazanie terminu, w jakim leczenie powinno być przeprowadzone; 
 • przewidywany okres pobytu wnioskodawcy za granicą.

Uwaga: do wniosku należy załączyć opinię lekarza wnioskującego w zakresie zakwalifikowania wnioskowanego leczenia do właściwego koszyka świadczeń gwarantowanych. Należy też wskazać pozycję wnioskowanego świadczenia w odpowiednich rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych dotyczących zakresu wnioskowanego leczenia (w oparciu o art. 31d Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

Następnie wnioskodawca przekazuje do oddziału wojewódzkiego: 

 • wniosek zawierający wypełnioną część I, II i odpowiednio IIIa, IIIb albo IIIc wraz z przetłumaczoną przez tłumacza przysięgłego na język urzędowy państwa, w którym ma zostać udzielone świadczenie lub na język angielski część II wniosku, 
 • kopię dokumentacji medycznej w zakresie objętym wnioskiem,
 • wstępny kosztorys leczenia z zagranicznej placówki medycznej.

Oddział wojewódzki Funduszu:

 • dokonuje weryfikacji wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem informacji o wpisie wnioskodawcy na listę oczekujących u świadczeniodawcy w kraju i/lub ocenia czy dane świadczenie nie może być wykonane w kraju, 
 • niezwłocznie przesyła do wybranej zagranicznej placówki opieki medycznej tłumaczenie II części wniosku i dokonuje z tą placówka uzgodnień, dotyczących w szczególności wstępnych kosztów leczenia lub badań diagnostycznych, których dotyczy wniosek, 
 • oddział może, gdy wnosi o to osoba ubiegająca się o leczenie, przesłać wniosek wraz z kopią dokumentacji medycznej w zakresie objętym wnioskiem do konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny właściwej dla wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych, w celu zaopiniowania.

Konsultant wojewódzki w części IV wniosku: 

 • przedstawia ocenę możliwości przeprowadzenia planowego leczenia lub badań diagnostycznych w kraju w terminie niezbędnym do ich uzyskania, przy uwzględnieniu stanu zdrowia wnioskodawcy i prawdopodobnego dalszego rozwoju choroby, 
 • przedstawia ocenę zasadności leczenia poza granicami kraju, 
 • potwierdza wybraną przez lekarza lub wskazuje inną placówkę opieki medycznej znajdującą się poza granicami kraju i uzasadnia jej wybór,
 • w terminie nie dłuższym niż 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku przekazuje do oddziału zaopiniowany wniosek wraz z kopią dokumentacji medycznej, 
 • w uzasadnionych przypadkach (zasięgnięcia specjalistycznych opinii medycznych) termin może zostać przedłużony o okres 5 dni roboczych, na wniosek konsultanta wojewódzkiego złożony przed upływem terminu 10 dni roboczych,
 • w przypadku, gdy konsultant, który otrzymał wniosek, nie jest właściwy do rozpatrzenia, przekazuje wniosek niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania wniosku, do konsultanta wojewódzkiego, właściwego do jego rozpatrzenia, informując o przekazaniu oddział Funduszu.

Oddział wojewódzki Funduszu 

 • może wybrać inną niż wskazana we wniosku zagraniczną placówkę opieki medycznej, jeśli na podstawie dostępnej wiedzy i dotychczasowego doświadczenia stwierdzi, że placówka ta właściwie przeprowadzi wnioskowane leczenie lub badania diagnostyczne, 
 • po uzgodnieniu kosztów leczenia lub badań diagnostycznych oddział przekazuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni roboczych, Prezesowi NFZ:
  • wniosek z wypełnioną częścią I, II, odpowiednio IIIa, IIIb lub IIIc, odpowiednio IVa, IVb lub IVc, 
  • tłumaczenie części II wniosku, 
  • kopie dokumentacji medycznej w zakresie objętym wnioskiem.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia 

 • w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wymienionych dokumentów wydaje decyzję w sprawie wydania lub odmowy wydania wnioskodawcy zgody na przeprowadzenie albo kontynuację leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu do miejsca udzielenia świadczeń, 
 • przed wydaniem decyzji może zasięgnąć opinii konsultanta krajowego w dziedzinie medycyny właściwej dla wnioskowanego leczenia lub badania diagnostycznego. Konsultant krajowy dokonuje oceny wniosku w zakresie wskazanym przez Prezesa Funduszu w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku.

Decyzję Prezesa NFZ otrzymują: 

 • wnioskodawca, 
 • lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, który wypełnił część II i odpowiednią część III wniosku, 
 • oddział wojewódzki NFZ wraz z dokumentacją.

Oddział Wojewódzki NFZ

 •  w przypadku wydania zgody przez Prezesa NFZ o przeprowadzenie planowego leczenia lub badań diagnostycznych w państwie członkowskim UE/EFTA, w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze od dnia otrzymania decyzji Prezesa Funduszu, wypełnia i poświadcza w dwóch egzemplarzach odpowiednie zaświadczenie, o którym mowa w przepisach o koordynacji oraz przekazuje je osobie składającej wniosek; 
 • w przypadku wydania zgody Prezesa NFZ o przeprowadzenie planowego leczenia lub badań diagnostycznych w innym państwie członkowskim UE/EFTA, na podstawie wcześniej uzgodnionych kosztów leczenia z placówką zagraniczną pokrywa koszty leczenia lub badań diagnostycznych na podstawie faktury wystawionej przez zagraniczną placówkę opieki medycznej.

Uwaga: pacjent udający się na planowane leczenie do innego państwa członkowskiego UE/EFTA, zobowiązany jest do zabrania ze sobą oryginału formularza E-112 wraz z tłumaczeniem II części wniosku.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 27 grudnia 2007 r. w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U.  Nr 249, poz. 1867)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dn. 23 lipca 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wniosku o leczenie lub badania diagnostyczne poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U.· Nr 143, poz. 897)