Skip to main content

Dla pacjenta

Pielęgniarka POZ i pielęgniarka szkolna

 

Pielęgniarka POZ

 

Pielęgniarka POZ obejmuje kompleksową opieką pacjenta, jego rodzinę i  środowisko oraz wykonuje zabiegi na podstawie skierowań i zleceń od lekarzy pracujących w  ramach umowy z NFZ.

Wykonuje zadania w zakresie:

 • profilaktyki i edukacji,
 • świadczenia pielęgnacyjne,
 • diagnostyczne,
 • lecznicze,
 • rehabilitacyjne.

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z   dnia 29 listopada 2019 r.   w    sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z   2019 r., poz. 2335).

 

W razie konieczności pobrania materiału do badań diagnostycznych w domu pacjenta, pielęgniarka pobiera je wyłącznie na zlecenie lekarza POZ, do którego zadeklarowany jest pacjent. Lekarz POZ przy zleceniu pielęgniarce POZ pobrania materiału do badań zapewnia pojemniki na materiały do badań oraz pojemnik zbiorczy do transportu probówek, pozostały sprzęt potrzebny do pobrania np. krwi zapewnia pacjentowi pielęgniarka.

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 736 z późn. zm.).

 

Pielęgniarka posiada także przybory i materiały (bandaże, plastry, gazę - nie leki!) konieczne np. do wykonania opatrunków, pielęgnacji ran i odleżyn.

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 736 z późn. zm.).

 

Do zadań pielęgniarki należą między innymi:

 • podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, w tym wykonywanie iniekcji dożylnych, podskórnych, śródskórnych oraz wykonywanie wlewów dożylnych. Jeśli konieczne jest robienie zastrzyków, pielęgnacja ran itp. także w soboty i niedziele lub święta, wówczas nasz lekarz POZ lub pielęgniarka POZ zgłasza taką konieczność świadczeniodawcy realizującemu świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej na danym terenie (pielęgniarce, która opiekuje się rejonem, w którym mieszka pacjent),
 • zakładanie opatrunków na rany, odleżyny, oparzenia,
 • cewnikowanie pęcherza u kobiet,
 • płukanie pęcherza,
 • wykonywanie wlewów/wlewek doodbytniczych,
 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno - leczniczych w stomiach, przetokach i ranach trudno gojących się w porozumieniu z lekarzem,
 • zdejmowanie szwów,
 • wykonywanie inhalacji,
 • wykonywanie zabiegów z zastosowaniem ciepła i zimna,
 • stawianie baniek.

podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 2335).

 

Dni i godziny przyjęć, w tym wizyt domowych, określa harmonogram pracy pielęgniarki, który powinien być dostępny w widocznym miejscu w rejestracji.

W uzasadnionych medycznie przypadkach świadczenia pielęgniarskie udzielane są bezzwłocznie lub w dniu zgłoszenia.

W schorzeniach przewlekłych oraz w pozostałych przypadkach pielęgniarka udziela świadczeń w terminie uzgodnionym z pacjentem.

 


Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarka lub higienistka szkolna sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą objętymi obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki w miejscu, w którym się uczą i wychowują.

Pod opieką pielęgniarki szkolnej znajdują się uczniowie od klasy zerowej w szkołach podstawowych po ostatnią klasę szkoły ponadgimnazjalnej, do ukończenia przez nich 19. roku życia. 

Dostępność pielęgniarki zależy od liczby uczniów w szkole, np. w szkołach, w których liczba uczniów zawiera się w przedziale 400-499 osób, dopuszcza się dostępność pielęgniarki lub higienistki szkolnej nie mniej niż 3 razy w tygodniu, nie mniej niż 4 godziny dziennie.

 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 736 z późn. zm.).                           

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

U lekarza i w szpitalu