Skip to main content

Dla pacjenta

Transport "daleki" w POZ

 

Kiedy i komu przysługuje transport „daleki"

 1. Gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z wyboru pacjenta, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a jego stan zdrowia w momencie uzyskania wypisu ze szpitala jest stabilny, ale nie pozwala na samodzielny powrót do miejsca zamieszkania (domu pacjenta). Transport jest w takim przypadku realizowany od granicy Polski do miejsca zamieszkania świadczeniobiorcy.
 2. Gdy z przyczyn losowych, nie wynikających z wyboru pacjenta, korzystał on ze świadczeń opieki zdrowotnej realizowanych w warunkach szpitalnych poza granicami kraju, a wypis ze szpitala następuje przed zakończeniem terapii i wymaga kontynuacji leczenia w kraju oraz gdy nie istnieją medyczne przeciwwskazania do udzielenia świadczenia transportu sanitarnego POZ, wówczas transport taki jest realizowany od granicy Polski do najbliższego, ze względu na miejsce zamieszkania pacjenta, świadczeniodawcy udzielającego świadczeń we właściwym zakresie.
 3. Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi pozostawać pod stałą opieką specjalistyczną danego świadczeniodawcy i odległość pomiędzy miejscem zamieszkania pacjenta a tym świadczeniodawcą przekracza łącznie (tam i z powrotem) 120 km, transport POZ przysługuje z miejsca zamieszkania pacjenta do najbliższego świadczeniodawcy specjalistycznej opieki ambulatoryjnej udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.
 4. Gdy z przyczyn uzasadnionych wskazaniami medycznymi, pacjent musi korzystać z wysokospecjalistycznych świadczeń opieki ambulatoryjnej, realizowanych jedynie przez niektórych świadczeniodawców we właściwym zakresie świadczeń i miejsce udzielania świadczeń znajduje się w odległości przekraczającej łącznie tam i z powrotem 120 km, a ogólny stan zdrowia pacjenta nie pozwala na jego samodzielny dojazd do świadczeniodawcy - transport POZ przysługuje z miejsca zamieszkania pacjenta do świadczeniodawcy wskazanego skierowaniem na transport sanitarny tam i z powrotem.

 

Przepis stosuje się odpowiednio dla procedur kwalifikacji wstępnej pacjentów do świadczeń wysokospecjalistycznych finansowanych z budżetu Państwa, realizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. 2015, poz.1958).

 

Do przewozu transportem „dalekim” zakwalifikuje Cię lekarz POZ, który oceni Twój stan zdrowia.
Twój lekarz POZ wypełni wniosek o zlecenie transportu sanitarnego w POZ (na odległość tam i z powrotem, powyżej 120 km).

 

Wniosek o zlecenie transportu "dalekiego" powinien zawierać następujące informacje:

 • wskazanie, czy wizyta w poradni jest związana kontynuacją leczenia;
 • informację nt. dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej dotarcie do świadczeniodawcy (podmiotu leczniczego) transportem publicznym (w przypadku świadczeń wysokospecjalistycznych informację nt. ogólnego stanu zdrowia świadczeniobiorcy będącego wskazaniem do transportu);
 • potwierdzenie przez lekarza POZ zasadności realizacji transportu i wskazanie realizatora przewozu.

 

Do wniosku dołączasz zaświadczenie lekarskie.

W sytuacjach opisanych w ww. punkcie 1 i 2, zaświadczenie do wniosku powinien wystawić lekarz szpitala, w którym udzielano pacjentowi świadczeń szpitalnych. Zaświadczenie to powinno określać wystąpienie u Pacjenta przesłanek stanowiących podstawę do realizacji transportu (przesłanki określone są przy opisie w ww. pkt 1 i 2)

 

Zaświadczenie powinno być sporządzone w języku polskim.

 

W przypadku trudności z uzyskaniem zaświadczenia sporządzonego w języku polskim i wydanego przez zagranicznego lekarza szpitala, do wniosku należy załączyć:

 • zaświadczenie sporządzone w języku obcym oraz
 • jego tłumaczenie na język polski, sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

 

Uwaga!

Przy rozpatrywaniu wniosku nie zostanie uwzględnione zaświadczenie wystawione np.:

 • przez lekarza szpitala mającego podjąć kontynuację leczenia pacjenta na terenie Polski lub
 • wystawione przez lekarza, który nie prowadził leczenia, a wydał zaświadczenie wyłącznie po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną dostarczoną przez rodzinę pacjenta lub na podstawie jego ustnej sugestii o fakcie wyznaczenia terminu konsultacji specjalistycznej.

 

W sytuacjach opisanych w ww. punkcie 3 i 4, zaświadczenie powinien wystawić lekarz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (udzielający świadczeń wskazanych we wniosku), w momencie zlecenia pacjentowi kolejnej wizyty kontrolnej w poradni.

 

W zaświadczeniu należy wskazać, że pacjent jest już pod opieką poradni do której ma odbyć się transport (tzn. kolejna wizyta wynika z kontynuacji leczenia) oraz datę planowanego świadczenia.

 

W sytuacji gdy poradnia specjalistyczna, do której udaje się pacjent nie jest najbliższą miejscu zamieszkania pacjenta poradnią – dodatkowo istnieje konieczność uzasadnienia przewozu do tej konkretnie poradni specjalistycznej.


Uwaga!

Zaświadczenia nie może wystawić m.in. lekarz, który nie prowadzi leczenia, a wydał zaświadczenie wyłącznie po zapoznaniu się z dokumentacją medyczną dostarczoną przez pacjenta lub na podstawie jego ustnej sugestii o fakcie wyznaczenia terminu konsultacji specjalistycznej.

 

Wniosek z zaświadczeniem można złożyć osobiście lub korespondencyjnie w Oddziale NFZ w Łodzi jak również we właściwej delegaturze w Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu lub Skierniewicach nie później niż na 7 dni przed datą planowanego transportu.
Dokumenty można również przesłać faksem na numer 42 275 40 61 lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. – wówczas oryginały należy przesłać pocztą.

 

Oddział Funduszu rozpatruje wniosek – może poprosić Ciebie, lekarza wystawiającego wniosek lub poradnię, do której się wybierasz o dodatkowe wyjaśnienia.

 

Jeśli wniosek spełnia wymagania - otrzymasz pocztą pozytywną odpowiedź, w której wskazany będzie termin realizacji wniosku, adres poradni oraz realizator. Jeśli decyzja Funduszu będzie negatywna – gdy wniosek nie spełnia wymagań określonych przepisami prawa – Ty i Twój lekarz otrzymacie pisma pocztą.

 

Ze zgodą oraz oryginałem wniosku musisz się udać do realizatora, z którym ustalisz szczegóły przewozu.

Stan na dzień: 1 lutego 2019 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Więcej informacji o transporcie