Skip to main content

Dla pacjenta

Mamo, tato zgłoś mnie!

Nie zapomnij!

Jeśli jesteś rodzicem i jesteś osobą ubezpieczoną, masz obowiązek poinformować swojego płatnika składek (np. pracodawcę) o nowo narodzonym dziecku, które należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.dziecko w beciku rysunek

 

Może to zrobić każde z rodziców. Pamiętaj! To jest Twój obowiązek!

Masz na to 7 dni!

Jeżeli nie zgłosiłeś dziecka nie zwlekaj i zgłoś je jak najszybciej.

Uwaga! Jeśli żaden z rodziców nie podlega obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce albo innym kraju UE lub nie jest osoba uprawniona do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie innych przepisów prawa, do ubezpieczenia zdrowotnego mogą wnuka zgłosić ubezpieczeni w Polsce babcia albo dziadek.

Gdy dziecko jest członkiem rodziny ubezpieczonego i zostało zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego, za jego leczenie zapłaci NFZ. Jeżeli rodzice dziecka nie mają prawa do świadczeń finansowanych przez Fundusz i dlatego nie zgłosili go do ubezpieczenia, za leczenie dziecka do 18 r.ż. zapłaci budżet państwa – pod warunkiem, że jest ono obywatelem polskim.

rysunek przedstawiający 2 budynki. jeden z napisem: nowa praca, drugi: stara praca Ważne!

Jeżeli zmieniasz pracę powinieneś poinformować nowego pracodawcę, że masz członków rodziny, których należy zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego.

Nie wystarczy, że już raz zgłosiłeś ich do ubezpieczenia w poprzednim miejscu pracy. Kiedy zmienisz pracę, zostaniesz wyrejestrowany z ubezpieczenia zdrowotnego, a razem z Tobą wszyscy zgłoszeni wcześniej członkowie rodziny.

Jeśli masz dziecko, które jest osobą pełnoletnią (przed ukończeniem 26. roku życia) i uczącą się, które w trakcie nauki podejmowało pracę (np. na podstawie umowy zlecenia), mogło zostać wyrejestrowane z Twojego ubezpieczenia, stąd czerwone światło w eWUŚ. Każdorazowo po zakończeniu umowy (zlecenia) Twojego dziecka powinieneś zgłosić je ponownie do ubezpieczenia u swojego płatnika (np. u pracodawcy).

 

Kto jest członkiem rodziny osoby ubezpieczonej?

  • dziecko – własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuk albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej – do ukończenia 26 lat, jeżeli natomiast posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.
  • małżonek – jeśli nie ma własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.
  • rodzice, dziadkowie (tzw. wstępni) – jeśli nie mają własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego i pozostają z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.rysunek dzieci

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców