Skip to main content

Dla pacjenta

Czerwone światło - czy mogę się leczyć bezpłatnie i gdzie to wyjaśnić?

 

Jeżeli w rejestracji otrzymamy informację, że NFZ nie potwierdza naszego prawa do świadczeń, nie oznacza to, że nie możemy skorzystać z zaplanowanej wizyty, badania czy leczenia!

 

rysunek rekin trzyma znak stop przed małą rybką

 

Jeśli pacjent jest przekonany, że ma prawo do świadczeń, może je potwierdzić za pomocą dokumentów, które okazywał do tej pory lub złożyć oświadczenie o prawie do świadczeń, które musi zawierać:

 • imię i nazwisko pacjenta,
 • adres zamieszkania,
 • podstawa prawna do świadczeń  np. emerytura, umowa o pracę,
 • numer PESEL,
 • dokument potwierdzający tożsamość.

W takiej sytuacji warto jednak sprawdzić informację o naszych (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) uprawnieniach do bezpłatnego leczenia u swojego pracodawcy, w ZUS-ie, KRUS-ie, urzędzie pracy, u zleceniodawcy. 

Studenci do ukończenia 26. roku życia – jeśli w trakcie studiów podejmowałeś pracę (np. na podstawie umowy zlecenia) mogłeś zostać wyrejestrowany z ubezpieczenia rodziców, stąd czerwone światło w eWUŚ. Każdorazowo po zakończeniu umowy (zlecenia) rodzic powinien zgłosić Cię ponownie do ubezpieczenia u swojego płatnika (np. u pracodawcy)

Jak wyjaśnić status ubezpieczenia - krok po kroku

eWUŚ nie potwierdza prawa do świadczeń - dlaczego? Informacje o osobie ubezpieczonej mogły nie zostać przekazane przez inne instytucje do bazy NFZ albo osoba ubezpieczona nie zgłosiła członków swojej rodziny do ubezpieczenia.

W takiej sytuacji warto sprawdzić nasze (i zgłoszonych przez nas osób, np. dziecka, małżonka, wnuka) prawo do bezpłatnego leczenia.

Gdzie to wyjaśnić?

U płatnika składek:

 • pracownik – u pracodawcy, zleceniobiorca (osoba zatrudniona na umowę-zlecenie) – u zleceniodawcy
 • emeryt i rencista – w ZUS lub KRUS
 • osoba, która pobiera zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne - w ZUS
 • osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – w ośrodku pomocy społecznej
 • osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjny lub dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu
 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych – u wójta,
 • burmistrza lub prezydenta miasta
 • przedsiębiorca – w ZUS
 • rolnik wraz z domownikami – w KRUS
 • osoby ubezpieczające się dobrowolnie - w NFZ

Stan na dzień: 1 sierpnia 2020 r.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców