Skip to main content

Dla pacjenta

Listy oczekujących

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane według kolejności zgłoszeń w dniach i godzinach pracy świadczeniodawcy, zgodnie z harmonogramem jego pracy.

Jeżeli nie mogą być udzielone pacjentowi w dniu zgłoszenia, każda placówka realizująca świadczenia na podstawie umowy z NFZ w ramach: 

 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, 
 • leczenia szpitalnego, 
 • opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 
 • rehabilitacji leczniczej, 
 • opieki długoterminowej, 
 • leczenia stomatologicznego,

ma obowiązek wskazać inny termin wykonania świadczenia i umieścić pacjenta na liście oczekujących na udzielenie świadczenia.

Pacjenci objęci kontynuacją leczenia nie są umieszczani na listach oczekujących.

Prowadzenie list oczekujących jest obowiązkiem ustawowym i ma na celu zapewnienie pacjentom równego, sprawiedliwego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

Prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością mają: 

 • pacjenci w stanie nagłym, 
 • osoby, które posiadają tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, 
 • inwalidzi wojenni i wojskowi, 
 • kombatanci (także osoby represjonowane), 
 • uprawnieni żołnierze i pracownicy, w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Ważne jest, żeby przyjęcia odbywały się zgodnie z kolejnością wpisów na liście oczekujących, a przyspieszenie przez przesunięcie na liście było spowodowane wyłącznie względami medycznymi.

Lekarz kierujący pacjenta do dalszego leczenia specjalistycznego kwalifikuje go do jednej z dwóch kategorii medycznych: 

 • przypadek pilny – pacjent, który wymaga pilnego udzielenia świadczenia ze względu na dynamikę procesu chorobowego i możliwość szybkiego pogorszenia stanu zdrowia lub znaczącego zmniejszenia szans na powrót do zdrowia; 
 • przypadek stabilny – pacjent, który nie znajduje się w stanie nagłym i nie został zakwalifikowany jako przypadek pilny.

Lekarz przyjmujący pacjenta w szpitalu potwierdza kategorię medyczną wskazaną na skierowaniu (lub sam kwalifikuje go do odpowiedniej kategorii). Określona kategoria ma wpływ na termin realizacji świadczenia.

Prowadzenie wpisów na listy oczekujących powinno odbywać się na bieżąco, a więc umieszczanie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się do świadczeniodawcy.

Ustalanie przez świadczeniodawcę dni do zapisywania się jest niezgodne z prawem.

Na liście oczekujących odnotowuje się, między innymi, następujące informacje: 

 • numer na liście oczekujących,  
 • datę i godzinę wpisu, 
 • imię i nazwisko pacjenta, 
 • numer PESEL, a w przypadku jego braku, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość pacjenta,
 • adres pacjenta,
 • numer telefonu lub oznaczenie innego sposobu komunikacji z pacjentem lub jego opiekunem,
 • rozpoznanie lub powód przyjęcia,
 • planowany termin udzielenia świadczenia,
 • imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu wraz z jej podpisem.

Wpisy mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą pacjenta lub zgodą jego przedstawiciela ustawowego!

Dane o liczbie oczekujących i średnim rzeczywistym czasie oczekiwania są przekazywane do NFZ (lista poradni i odziałów oraz procedur ), a następnie – w celach informacyjnych – publikowane przez oddziały Funduszu na stronach internetowych.

Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej

Po ustaleniu terminu przyjęcia pacjenta, świadczeniodawca może odnotować na skierowaniu: 

 • datę udzielenia świadczenia, 
 • rodzaj/nazwę listy oczekujących wraz z numerem kolejnym na liście, 
 • datę dokonania wpisu na listę.

Adnotacje powinny być potwierdzone pieczęcią świadczeniodawcy oraz podpisem i ewentualnie pieczątką osoby potwierdzającej wpisanie świadczeniobiorcy na listę oczekujących.

Obowiązki świadczeniodawcy

Świadczeniodawca ma obowiązek poinformowania pisemnie pacjenta o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnienia przyczyny wyboru tego terminu. Planowany termin udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej oznaczany jest poprzez wskazanie konkretnej daty. Jeżeli jednak czas oczekiwania przekracza 6 miesięcy, licząc od daty wpisu na listę oczekujących, można wskazać termin z dokładnością do tygodnia.

W takim przypadku o dokładnej dacie przyjęcia pacjent powinien zostać poinformowany nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem udzielenia świadczenia. Powiadomienie takie musi być skuteczne, tzn. świadczeniodawca powinien otrzymać potwierdzenie, że pacjent został powiadomiony.
Jeżeli wystąpią okoliczności uniemożliwiające zachowanie uzgodnionego terminu, świadczeniodawca musi poinformować pacjenta w każdy dostępny sposób o zmianie terminu wykonania świadczenia i jej przyczynie (np. telefonicznie, drogą elektroniczną, listownie). Dotyczy to również przypadku zmiany terminu na wcześniejszy.

Obowiązki pacjenta

W przypadku gdy pacjent nie może stawić się w poradni lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej jest obowiązany niezwłocznie powiadomić o tym świadczeniodawcę.

W razie pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, które może wskazywać na potrzebę wcześniejszego udzielenia świadczenia, pacjent jest zobowiązany poinformować o tym świadczeniodawcę. Wówczas, ze względów medycznych, należy odpowiednio skorygować termin udzielenia świadczenia. Podstawą przesunięcia na liście jest wtedy zaświadczenie lekarskie, adnotacja lekarza kierującego na skierowaniu lub osobista kwalifi kacja przez świadczeniodawcę (przy zgłoszeniu osobistym).

Zgodnie z Ustawą, w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie
skierowania, pacjent może wpisać się wyłącznie na jedną listę oczekujących

Skreślenie z listy

Jeżeli pacjent nie stawi się u świadczeniodawcy w wyznaczonym dniu bez powiadomienia, zostaje skreślony z listy.

Skreślenia dokonuje się również w przypadku: 

 • wykonania świadczenia przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany;
 • zaprzestania wykonywania świadczenia danego rodzaju przez świadczeniodawcę, u którego pacjent był zapisany;
 • powiadomienia przez osobę wpisaną na listę oczekujących o rezygnacji.

W wypadku skreślenia pacjenta, na liście odnotowywana jest data oraz powód skreślenia.

ABC świadczeń medycznych