Skip to main content

Dla pacjenta

Zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych w przypadku zakończenia przez placówkę medyczną umowy z NFZ

05 październik 2017

Pacjent pierwszorazowy, czyli oczekujący w kolejce na pierwszą wizytę

Pacjenci oczekujący w kolejce na pierwszą wizytę powinni pamiętać, że:

  1. Placówka medyczna, która zakończyła wykonywanie umowy z NFZ ma obowiązek wydać osobie ubezpieczonej oryginał skierowania oraz bezpłatne zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty, kiedy osoba zgłosiła się do niej. Pacjent za wydanie zaświadczenia nie wnosi opłaty.

  2. Na podstawie skierowania osoba ubezpieczona ma prawo wyboru placówki medycznej spośród tych, które aktualnie posiadają umowę z Funduszem w danym zakresie świadczeń.

  3. Wybrana placówka medyczna – o ile nie ma bieżącej możliwości zrealizowania świadczenia – ma obowiązek w dniu zgłoszenia wpisania pacjenta na listę oczekujących, uwzględniając datę wpisu w poprzedniej placówce. W trakcie rejestracji należy przedstawić skierowanie, a także dołączyć zaświadczenie o terminie wpisu do kolejki w placówce medycznej, która zakończyła umowę z NFZ.

Pacjent w trakcie kontynuacji leczenia

Jeżeli pacjent jest w trakcie leczenia a placówka medyczna rozwiązała umowę z NFZ należy pamiętać, że:

  1. Placówka medyczna ma obowiązek wydać pacjentowi kopię dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, podmiot medyczny może pobierać opłatę.

  2. Następnie osoba ubezpieczona powinna wybrać nową placówkę medyczną spośród tych, które aktualnie posiadają umowę z NFZ.

  3. Pacjent, rejestrując się do lekarza specjalisty do którego wymagane jest skierowanie, ma obowiązek dostarczyć oryginał aktualnego skierowania, wystawionego przez lekarza prowadzącego lub lekarza POZ, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia rejestracji.

Informacje o zakładach opieki zdrowotnej realizujących umowy zawarte z Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim NFZ dostępne są na stronie internetowej Oddziału www.nfz-lodz.pl w zakładce „GDZIE SIĘ LECZYĆ”.

Informacje o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne są dostępne w wyszukiwarce internetowej:

„Ogólnopolski Informator o Czasie Oczekiwania Na Świadczenia Medyczne” http://kolejki.nfz.gov.pl/

Informacje można także uzyskać osobiście w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim w godzinach 08.00-16.00:

  1. Sala Obsługi w Łodzi, ul. Kopcińskiego 56,
  2. Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29,
  3. Delegatura w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3,
  4. Delegatura w Piotrkowie Tryb., Al. Armii Krajowej 15 (wejście od ul. Szkolnej).

oraz telefonicznie za pośrednictwem bezpłatnej infolinii kolejkowej- 800-007-725 (czynnej codziennie w godz. od 8.00 do 20.00).

Informacja telefoniczna ogólna: 801 002 275 (dla telefonów stacjonarnych) oraz 42 299 92 75 (dla telefonów komórkowych).