Skip to main content

Dla pacjenta

Wpisy na listy oczekujących na świadczenia ze skierowaniem

14 grudzień 2016

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi zasady wpisywania świadczeniobiorców na listy oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej są udzielane według kolejności zgłoszenia w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o ich udzielanie. W przypadku gdy świadczeniodawca nie ma możliwości bieżącej realizacji świadczeń, zobowiązany jest do wpisania świadczeniobiorcy (za jego lub jego przedstawiciela ustawowego zgodą) na listę oczekujących oraz pisemnego poinformowania świadczeniobiorcy o terminie udzielenia świadczenia wraz z podaniem przyczyny wyboru danego terminu.

Umieszczenie pacjenta na liście oczekujących powinno odbyć się w oparciu o kwalifikację lekarską. Lekarz dokonując kwalifikacji, ocenia sytuację zdrowotną pacjenta jako „przypadek pilny” albo jako „przypadek stabilny”. Pacjenci ocenieni jako „przypadek pilny” umieszczani są na liście oczekujących przed pacjentami o statusie „przypadek stabilny”. Decyzje o pilności udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej podejmuje lekarz w oparciu o kryteria medyczne. Wstępnej oceny pilności przypadku może dokonać lekarz kierujący pacjenta do leczenia specjalistycznego, odnotowując ten fakt na skierowaniu. Taka adnotacja powinna zostać wzięta pod uwagę przez przychodnię realizującą poradę specjalistyczną.

Zgłoszeń i wpisów na listę oczekujących na udzielenie świadczenia dokonuje się każdego dnia w godzinach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez danego świadczeniodawcę; przez cały okres obowiązywania umowy. Umieszczenie pacjenta na liście oczekujących powinno nastąpić w dniu jego zgłoszenia się do świadczeniodawcy.

Zgodnie z § 13 ust. 1 załącznika do rozporządzenia [1] świadczeniodawca zapewnia bieżącą rejestrację świadczeniobiorców na podstawie zgłoszenia osobistego lub za pośrednictwem osoby trzeciej, w tym przy wykorzystaniu telefonu lub innych środków komunikacji elektronicznej.

Podkreślenia wymaga fakt, iż w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania, świadczeniobiorca jest obowiązany:

  1. dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania w postaci papierowej, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących, albo
  2. udostępnić świadczeniodawcy, przed dokonaniem wpisu na listę oczekujących, kod dostępu do skierowania w postaci elektronicznej oraz nr PESEL, a w przypadku osoby, która nie ma nadanego numeru PESEL - numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Oryginał skierowania można dostarczyć osobiście, za pośrednictwem osób trzecich lub przesłać pocztą. Niedostarczenie oryginału skierowania w powyższym terminie skutkuje skreśleniem z listy oczekujących. Odebrane od pacjenta skierowanie jest przechowywane przez świadczeniodawcę.

Jeżeli świadczeniodawca zakończy wykonywanie umowy przed udzieleniem świadczenia osobie wpisanej na listę oczekujących, jest zobowiązany wydać jej oryginał skierowania oraz zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się do niego. Za wydanie zaświadczenia pacjent nie wnosi opłaty.

Po odebraniu oryginału skierowania oraz ww. zaświadczenia, świadczeniobiorca wpisany na listę oczekujących u świadczeniodawcy, który wykonywał tę umowę, może wpisać się na listę oczekujących prowadzoną przez innego świadczeniodawcę wykonującego umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie. Wówczas, świadczeniodawca, do którego zgłasza się świadczeniobiorca, ustala kolejność przyjęć, z uwzględnieniem daty zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonywanie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Jednocześnie informujemy, że wyżej opisane zasady organizacji zapisów na porady specjalistyczne mają zastosowanie jedynie w przypadku ustalania terminu realizacji świadczeń opieki zdrowotnej dla pacjentów pierwszorazowych. Natomiast pacjenci objęci już opieką specjalistyczną, terminy kolejnych wizyt powinni mieć wyznaczane zgodnie z kwalifikacją lekarza, uwzględniającą stan zdrowia chorego. Zgodnie z § 4 rozporządzenia [2] świadczeniobiorców, którzy wymagają okresowego, w ściśle ustalonych terminach, wykonywania kolejnych etapów świadczenia, przyjmuje się w celu udzielenia tego świadczenia zgodnie z planem leczenia. Oznacza to, że o potrzebie wizyty kontrolnej, jak i o jej terminie decyzję podejmuje lekarz, pod którego opieką znajduje się pacjent.

 


[1] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.)

[2] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U.2005.200.1661)


Podstawy prawne:

  1. art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.);
  2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2005 r. w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U.2005.200.1661);
  3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U.2016.1146 j.t.).