Skip to main content

Dla pacjenta

Operacje zaćmy i endoprotezoplastyki - obowiązki pacjentów

W związku z napływającymi od Świadczeniodawców sygnałami dotyczącymi nieprzestrzegania przez pacjentów wyznaczonych terminów udzielania świadczeń, ŁOW NFZ przypomina iż z zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić świadczeniodawcę, jeżeli nie może stawić się na wyznaczoną wizytę lub zabieg, a także gdy zrezygnował  z danego świadczenia opieki zdrowotnej.
W świetle art. 20 ust 5 ustawy, który  nakazuje prowadzenie list oczekujących w sposób zapewniający poszanowanie sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej dla wszystkich pacjentów, niedopuszczalne jest ciągłe przesuwanie terminu wizyty lub zabiegu, jeżeli nie jest to uzasadnione istotnymi przyczynami losowymi, osobistymi lub zdrowotnymi. W przypadku nagminnego przekładania terminu realizacji świadczenia przez pacjenta, świadczeniodawca ma prawo wykreślić pacjenta z listy oczekujących. 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej