Skip to main content

Dla pacjenta

Informacja dla ubezpieczonych w sprawie wypłat dokonywanych przez komornika

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w przypadku, gdy wypłata przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne jest dokonywana przez komornika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłaca ubezpieczony bezpośrednio na rachunek bankowy wskazany przez właściwy oddział wojewódzki Funduszu.

W związku z powyższym Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne na rachunek:

Łódzki Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58

BGK  Oddział Łódź

48 1130 1163 0014 7027 2920 0001


Jednocześnie Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zwraca się z uprzejmą prośbą o podanie na przelewie/dowodzie wpłaty miesiąca i roku, w którym nastąpiła wypłata przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne przez komornika.