Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja w przedmiocie cesji praw i obowiązków

10 maj 2017

Zgodnie z postanowieniami art. 155 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2015, poz. 581 z zm.) „Jeżeli umowa o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej nie stanowi inaczej, przeniesienie na osobę trzecią praw i obowiązków wynikających z umowy wymaga pisemnej zgody dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu”.

Procedurę w tym zakresie wszczyna złożenie pisemnego wniosku skierowanego do Dyrektora ŁOW NFZ o wyrażenie zgody na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy/umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przygotował wzór formularza – wniosku Przekazującego i Przejmującego, którego zastosowanie pozwoli Państwu doprecyzować  wniosek o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy/umów (w załączeniu).

Jednocześnie informujemy, iż integralną część wniosku stanowią dokumenty potwierdzające m.in. spełnienie przez Przejmującego wszelkich warunków formalnych pozwalających na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oraz spełnianie wszelkich kryteriów merytorycznych analogicznych jak podlegające ocenie w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Złożona dokumentacja winna być zgodna ze stanem faktycznym i prawnym.

Komplet wszystkich dokumentów należy złożyć nie później niż na jeden miesiąc przed planowaną datą przeniesienia praw i obowiązków wynikających z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.