Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przekształcenia i cesje umów

21 marzec 2016

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż zgodnie z § 34 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. (Dz. U.  poz. 1400 ze zm.):

  1. W przypadku gdy świadczeniodawca zamierza dokonać zmian podstaw formalno-prawnych prowadzonej działalności, mających wpływ na sposób realizacji umowy, jest on zobowiązany do pisemnego poinformowania o tym zamiarze oddziału wojewódzkiego Funduszu, nie później niż 30 dni przed ich dokonaniem. Po dokonaniu zmian świadczeniodawca w terminie 7 dni przedkłada oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu dokumenty potwierdzające ich dokonanie. 

  2. O zamiarze rozwiązania, likwidacji lub zaprzestania działalności świadczeniodawca informuje oddział wojewódzki Funduszu niezwłocznie.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Działem Prawno-Organizacyjnym pod numerem telefonu:

  • 42 275-40-72

  • 42 275-49-22

  • 42 275-40-00