Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Odblokowanie okresów sprawozdawczych w umowie

23.10.2023

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o zasadach przesyłania wniosków o odblokowanie okresów sprawozdawczych w umowie.

Wniosek powinien zawierać obowiązkowo:

W pkt I.

 • dane świadczeniodawcy;
 • datę utworzenia wniosku;
 • sygnatura umowy, której dotyczy wniosek o odblokowanie;
 • kod zakresu świadczeń (kolumna 2) w formacie wskazanym we wzorze;
 • wyróżnik zakresu świadczeń (kolumna 3),
 • okres objęty wnioskiem (kolumna 4) – wskazanie co najmniej miesiąca;
 • ID świadczenia w systemie nadawcy (kolumna 5);
 • określenie celu odblokowania w części importu świadczeń (kolumna 6,7,8): zaznaczyć symbol „X” w co najmniej jednej kolumnie;
 • określenie celu odblokowania (kolumna 9): wskazać wartość świadczeń w zł;

W pkt II.

 • określenie celu odblokowania w części naliczania świadczeń poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji symbolem „X”.

W pkt III.

 • uzasadnienie otwarcia umowy:
  - dokładne uzasadnienie odblokowania umowy
  - w przypadku, gdy wniosek dotyczy prowadzonej sprawy, konieczne wskazanie numeru pisma NFZ
 • telefon kontaktowy do osoby sporządzającej wniosek
 • podpis osoby upoważnionej.

WAŻNE!

Wnioski, które nie będą spełniały określonych wyżej warunków lub nie będą zgodne z załączonym nowym wzorem, nie zostaną rozpatrzone.

Od dnia 06.11.2023 r. wnioski prosimy przesyłać na formularzu będącym załącznikiem do niniejszego komunikatu.

 • Wniosek - plik excel.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej