Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Składanie wniosków o aneks do umów w wyniku zmian w potencjale w postaci elektronicznej

04.06.2009

Od dnia 15 czerwca 2009 r. zmianie ulega sposób sporządzania wniosków o aneks. Wnioski zawierające informacje dotyczące zmian w zatrudnionym personelu, harmonogramach pracy oraz sprzęcie sporządzane będą w postaci elektronicznej przy użyciu Portalu Potencjału.
Wnioski w dotychczasowej formie przyjmowane będą do dnia 5 czerwca 2009 r. (przy wysyłce pocztą, decyduje data stempla pocztowego). Wnioski dostarczone po powyższej dacie nie będą rozpatrywane.

Aby rozpocząć sporządzanie wniosku o aneks w postaci elektronicznej należy wybrać opcję „Aneksowanie umów”, znajdującą się w lewej dolnej części głównego menu Portalu Potencjału. 
 

portal

Obok ikony „Aneksowania umów” dostępna jest instrukcja dotycząca obsługi procesu sporządzania wniosku o aneks. Pobranie instrukcji jest konieczne przed przystąpieniem do pierwszej pracy z wnioskiem.

Przy tworzeniu nowych wniosków o aneks prosimy pamiętać, że  zmiany personelu i sprzętu oraz ustalenie nowego harmonogramu pracy nie może prowadzić do obniżenia warunków, które podlegały ocenie w toku konkursu ofert.

Na dzień publikacji tego komunikatu na Portalu Potencjału brak jest danych o Państwa umowach. Uniemożliwia to w module „Aneksowanie umów” dokonania wyboru kodu umowy do której chcą Państwo stworzyć wniosek o aneks. Informacje o umowach zostaną uzupełnione przed dniem 15. czerwca 2009.

W bieżącej wersji modułu „Aneksowanie umów” nie ma możliwości wystąpienia z wnioskiem zawierającym informacje o zmianach w podwykonawstwie w ramach danej umowy. O wprowadzeniu możliwości wystąpienia z wnioskiem o aneks do umowy zawierającym dane podwykonawców powiadomimy Państwa osobnym komunikatem.
W dotychczasowej formie (uproszczona wersja oferty z wydrukiem papierowym wraz z plikiem elektronicznym, zgodnie z komunikatem z dnia 17.03.2009 r.) przyjmowane będą wnioski o dodanie do bieżącej umowy nowego miejsca wykonywania świadczeń. Zmianie ulega wzór wniosku o tego typu aneks. Aktualny dołączony jest do niniejszego komunikatu.
Przy składaniu wniosku zawierającego nowe miejsce udzielania świadczeń, oferta dołączona do wniosku musi zawierać wszystkie informacje dotyczące świadczeń w nowym miejscu w danym zakresie, włącznie z podwykonawcami.


Numery telefoniczne w wypadku wystąpienia problemów technicznych przy sporządzaniu wniosków:
- POZ: 42 275 41 88
- ZPO: 42 275 41 73
- Pozostałe rodzaje świadczeń: 42 275 48 79, 42 275 48 81, 42 275 48 84, 42 275 48 85.