Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na rok 2023

08.12.2022

 

Informacja skierowana jest do wszystkich Wnioskodawców (nowych i dotychczasowych), którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy POZ.


Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: Podstawowa Opieka
Zdrowotna od 1 stycznia 2023 r. na czas nieoznaczony, w następujących zakresach:


1. Świadczenia lekarza POZ, w tym:

  • koordynacja opieki 

2. Budżet powierzony opieki koordynowanej,


3. Świadczenia transportu sanitarnego w POZ,


4. Świadczenia pielęgniarki POZ,


5. Świadczenia położnej POZ, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:


• świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
• świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;


6. Świadczenia pielęgniarki szkolnej.


Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami rozdziału 13
zarządzenia [2], z wykorzystaniem aplikacji obsługującej postępowanie (aplikacji ofertowej), w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem.
Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty określone w rozdziale 13 zarządzenia [2] oraz potwierdzające kwalifikacje personelu (kopie poświadczone
za zgodność z oryginałem).

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) oraz niezbędne dokumenty należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem
wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do zarządzenia [2], przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:


• Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58, tel. 42 275 41 67,
• Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15, tel. 42 275 41 14,
• Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 51,
• Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 3, tel. 42 275 41 34,


w terminie określonym w § 43 zarządzenia [2].


Podstawa prawna


[1] art. 159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.)
[2] Zarządzenie Nr 79/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowej opieki zdrowotnej (z późn.
zm.)


Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ , tel.42 275 41 67