Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Kopiowanie umów na 2023 r. - aktualizacja danych w Portalu Świadczeniodawcy

23.11.2022

Mając na uwadze zbliżający się proces kopiowania umów na rok 2023, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia prosi Świadczeniodawców o rozpoczęcie w trybie pilnym weryfikacji Portalu Potencjału.

W związku z powyższym:

  • w sekcjach „Struktura świadczeniodawcy”, „Personel” i „Zasoby świadczeniodawcy” należy zweryfikować i zaktualizować dane, zwracając szczególną uwagę w przypadku
    potencjału, który był deklarowany na rok 2022 i lata następne
  • w sekcji „Umowy podwykonawstwa” należy zweryfikować dane w odniesieniu do zawartych umów z podwykonawcami.

Sprawdzenia aktualności danych i ewentualnego zgłaszania zmian prosimy dokonać w terminie do dnia 30.11.2022 r.

Jednocześnie informujemy, że zgłaszane zmiany w umowach nie mogą pozostawać w sprzeczności z warunkami wymaganymi określonymi w odpowiednich aktach prawnych
(w szczególności rozporządzeniach Ministra Zdrowia oraz Zarządzaniach Prezesa NFZ) oraz pogarszać warunków realizacji umowy w stosunku do wcześniej obowiązujących.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej