Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozpoczęcie kwalifikacji świadczeniodawców do systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

31.08.2022

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 24 lutego 2022r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 526) Narodowy Fundusz Zdrowia - Łódzki Oddział Wojewódzki, informuje o rozpoczęciu procesu kwalifikacji do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na okres od 1 stycznia 2023 do dnia 30 czerwca 2027 roku.

 

W uwzględnieniu powyższego przypominamy o konieczności przedłożenia przez świadczeniodawców dokumentów potwierdzających spełnienie ustawowych wymogów kwalifikacyjnych.

Zgodnie z zapisami § 3 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poszczególnych poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (poz. 1163) – świadczeniodawcy zakwalifikowani do I i II stopnia poziomu szpitali lub szpitali onkologicznych lub pulmonologicznych mogę realizować jako dodatkowe, profile systemu zabezpieczenia, w ramach których świadczeniodawca realizuje zadania polegające na kształceniu przeddyplomowym w zawodach medycznych, w powiązaniu z udzieleniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia na podstawie umowy o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. z 2022r. , poz. 633 z późn. zmn).

W związku z tym, w takim przypadku przed dokonaniem kwalifikacji, koniecznym jest przekazanie kopii wskazanej powyżej umowy, jeżeli okres jej trwania wynosi co najmniej dwa ostatnie lata kalendarzowe i która obowiązuje w dniu ogłoszenia wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.

 

Wobec tego wnosimy o przekazanie do tutejszego Oddziału dokumentów potwierdzających spełnianie ustawowych wymogów kwalifikacyjnych, w tym w szczególności umowy o których wyżej mowa, jak również aktu o połączeniu (w przypadku łączenia się podmiotów leczniczych) w terminie do 06.09.2022 r. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim, dostarczone po tym terminie uniemożliwią dokonanie zakwalifikowania do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia.
Ponadto informujemy, że w toku postępowania kwalifikacyjnego Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ może zwrócić się do świadczeniodawcy o dodatkowe informacje lub wyjaśnienia, które będą konieczne do prawidłowej kwalifikacji.

 

Dokumenty należy składać na adres: Łódź ul. Kopcińskiego 58.

  

Wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia ogłasza się dla terenu danego województwa w terminie do dnia 30 września 2022.

  

Wykaz ten obowiązuje od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 30 czerwca 2027 r.

  

Dodatkowe informacje na temat procesu kwalifikacji można uzyskać w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ pod numerami telefonu: 42 275 48 89

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej