Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

17.02.2022

Prezes AOTMiT zwrócił się do świadczeniodawców, którzy zawarli z NFZ umowę w rodzaju leczenie szpitalne o udostępnienie danych finansowo-księgowych z działalności leczniczej podmiotu. Szczegóły komunikatu

Podstawa prawna

• Art. 31lc ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1285, z późn. zm.).
• Plan Taryfikacji na rok 2022.

 

Źródło: AOTMiT