Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ogłoszenie Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 28 stycznia 2022 r.

28.01.2022

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty prowadzące apteki ogólnodostępne do wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2.

 

Zadaniem podmiotów będzie wykonywanie testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie wykazu badań diagnostycznych, które mogą być wykonywane przez farmaceutę (Dz. U. z 2022 poz. 153).

 

Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowana apteka ogólnodostępna w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 974), która:

 1. posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o statusie aktywna w Rejestrze Aptek;
  jest podłączona do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia oraz zadeklaruje używanie udostępnionych przez Centrum e-Zdrowia systemów. Wymagane jest
 2. posiadanie profilu zaufanego;
 3. spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki z dnia 26 września 2002 r. (Dz.U. Nr 161, poz. 1338 ze zm.);
 4. spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki z dnia 30 września 2002 r. (Dz.U. nr 171, poz. 1395 ze zm,);
 5. prześle formularz zgłoszeniowy załączniki nr 1 oraz oświadczenie załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

 

Wymagania organizacyjne

 1. testy te mogą być przeprowadzane w warunkach przewidzianych do sprawowania opieki farmaceutycznej w aptece określonych w ustawie – Prawo farmaceutyczne, tj. przy zagwarantowaniu:
  bezpieczeństwa:

  osobom wykonującym testy,
  osobom, którym są wykonywane testy,
  osobom korzystającym z innych usług apteki (nabywanie leków, szczepienia),
  personelowi apteki;

 2. wymogów umożliwiających niezakłócone i bezpieczne wykonywanie czynności w innych pomieszczeniach apteki;

 3. odpowiedniego wyposażenia pokoju opieki farmaceutycznej lub pomieszczenia administracyjno-szkoleniowego apteki, tj. zapewnieniu:

  stolika zabiegowego urządzonego i wyposażonego stosownie do zakresu,
  przeprowadzanych testów lub opieki farmaceutycznej,
  zestawu do wykonywania testów,
  zestawu do wykonania opatrunków,
  pakietów odkażających,
  środków ochrony indywidualnej (fartuchy, maseczki, rękawiczki),
  umywalki z baterią z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej
  instalacji - umywalki mobilnej,
  dozownika z mydłem w płynie,
  dozownika ze środkiem dezynfekcyjnym,
  pojemnika z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnika na zużyte ręczniki,
  termometru bezdotykowego do pomiaru temperatury ciała pacjenta przed
  przeprowadzeniem testowania,
  sprzętu komputerowego z dostępem do Internetu i drukarką,
  miejsca pozwalającego na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta
  poddającego się testowaniu,
  pojemników na zakaźne materiały medyczne.

 4. wykaz testów antygenowych możliwych do wykonania i rozliczenia znajduje się na stronie https://covid-19-diagnostics.jrc.ec.europa.eu/, lista tych testów jest również dostępna w systemie EWP/gabinet.gov.pl.

 5. po wykonaniu testu antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 podmiot ma obowiązek dokonać wpisu wszystkich wyników testów diagnostycznych (pozytywne, negatywne, nierozstrzygające) do aplikacji gabinet.gov. Powyższe nie wymaga wystawienia e-skierowania;

 6. podmiot ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

 7. obowiązkiem podmiotu jest stosowanie się do wszystkich komunikatów dotyczących wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Rządową Agencję Rezerw Strategicznych, Centrum e-Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

 

Wymagania osobowe

Farmaceuta.

 

Procedura naboru.

 1. Podmioty zgłaszają swoją aplikację poprzez przesłanie na skrzynkę ePUAP Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pisemnego oświadczenia oraz formularz zgłoszeniowy (arkusz kalkulacyjny) jako załączniki do pisma ogólnego do podmiotu publicznego (https://moj.gov.pl/nforms/engine/ng/index?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego#).
 2. Oświadczenie, powinno być podpisane elektronicznie (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty). Przesłane na adres ePUAP aplikacje bez ważnego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane.Arkusz kalkulacyjny należy przesłać w formie edytowalnej jako załącznik.
 3. Zakwalifikowane podmioty zostaną umieszczone na wykazie (lub w zaktualizowanym wykazie), prowadzonym przez właściwego miejscowo Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Wykaz jest publikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu Zdrowia.
 4. W celu właściwej weryfikacji podmiotów wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2 prosimy o założenie profilu na portalu świadczeniodawcy SZOI/Portalu świadczeniodawcy.
 5. Wypełnienie i przesłanie kompletnej aplikacji jest jednocześnie oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w programie i przyjęciu warunków finansowania wykonywania testów antygenowych w kierunku SARS-CoV-2.

 

Wynagrodzenie.

Za udział w programie świadczeniodawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości:

 • 35,83 zł – koszt wykonania jednego testy antygenowego;
 • 23,24 zł - koszt wykonania jednego testy antygenowego w przypadku, gdy test antygenowy został dostarczony do podmiotu lub jego koszt jest pokryty przez podmiot sektora finansów publicznych.

 

Sposób rozliczenia należności za testy.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, z późniejszymi zmianami.

 1. rozliczeniu podlegają wyłącznie testy prawidłowo zarejestrowane w systemie Centrum e-Zdrowia. w aplikacji gabinet.gov.
 2. dane o wykonanych testach będą przekazywane przez Centrum e-Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 3. podmioty wykonujące testy będą wystawiać rachunek do właściwego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminach określonych w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, o którym mowa powyżej (raz na miesiąc lub częściej za zgodą Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia);
 4. Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych rachunków na wskazane konto bankowe podmiotu.
 5. dla celów systemowej obsługi sprawozdawanych świadczeń może istnieć konieczność utworzenie technicznego typu umowy dotyczących świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Zakończenie uczestnictwa

Apteka ogólnodostępna, która zrezygnuje z uczestnictwa zobowiązana jest do:

 • powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Kontakt:

 • 42 275 48 04,
 • 42 275 40 16,
 • 42 275 49 92,
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Źródło: Wydział Gospodarki Lekami