Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Ogłoszenie w sprawie postępowania o zawarcie umów o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ

28 październik 2021

Informacja skierowana jest do wszystkich Wnioskodawców (nowych i dotychczasowych), którzy wyrażają wolę złożenia wniosku o zawarcie umowy POZ.

 

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna (kod postępowania: 05-21-000204/POZ/0113/6), w następujących zakresach:

 1. Świadczenia lekarza POZ,

  koordynacja opieki

 2. Świadczenia pielęgniarki POZ,
 3. Świadczenia położnej POZ, w tym - pod warunkiem spełnienia wymagań do realizacji:

  świadczenia położnej POZ w Programie profilaktyki raka szyjki macicy,
  świadczenia położnej POZ w opiece nad kobietą w przypadku prowadzenia ciąży fizjologicznej;

 4. Świadczenia pielęgniarki szkolnej,
 5. Świadczenia transportu sanitarnego w POZ.

 

Wnioskodawcy, którzy chcą zawrzeć umowę na realizację świadczeń w POZ przygotowują wniosek o zawarcie umowy zgodnie z przepisami rozdziału 4 zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 września 2021 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, z wykorzystaniem aplikacji obsługującej postępowanie (aplikacji ofertowej), w wersji elektronicznej wraz z wydrukiem.

 

Do wniosku o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty określone w rozdziale 4 zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ oraz potwierdzające kwalifikacje personelu (kopie poświadczone za zgodność z oryginałem).

 

W toku postępowania o zawarcie umowy, w trakcie weryfikacji wniosku w miejscu udzielania świadczeń konieczne jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do pomieszczeń, w których będą realizowane świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna.

 

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy (wersję elektroniczną wraz z wydrukiem) oraz niezbędne dokumenty należy złożyć w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 11 do zarządzenia Nr 160/2021/DSOZ, przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału odpowiednio na adres:

 • Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Łodzi przy ulicy Kopcińskiego 58, tel. 42 275 41 67,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15, tel. 42 275 41 14,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29, tel. 42 275 41 51,
 • Delegatury ŁOW NFZ w Sieradzu, Jana Pawła II 3, tel. 42 275 41 43,

 

w terminie określonym w § 34 zarządzenia nr 160/2021/DSOZ.

Informacja dla Świadczeniodawców realizujących aktualnie zakres lekarza poz:

Istnieje możliwość rozszerzenia umowy w przedmiocie świadczeń lekarza POZ o zakres koordynacja opieki od dnia 1 października 2021 r. pod warunkiem złożenia wniosku w październiku 2021 r.

Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ - (tel. 42 275 41 67).