Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na 2022 rok w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

12.10.2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje Świadczeniodawcę realizującego umowę wieloletnią o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnieniu definicji postępowania aktualizacyjnego na 2022 rok. Jednocześnie informujemy, że propozycje kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy zostały przedstawione Świadczeniodawcy pismem z dnia 6 października 2021 r.

 

Aktualizację należy wykonać w programie NFZ-KO w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

 

W celu przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

 1. uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,
 2. wygenerowania i pobrania aktualnej wersji profilu świadczeniodawcy
 3. pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich
 4. pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO, następnie zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na 2022 rok
 5. przygotowania formularza dokumentacji aktualizacyjnej w wersji papierowej i elektronicznej, zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje: wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”, nazwę i adres świadczeniodawcy;
 6. wydrukowania formularza ofertowego zgodnego z ofertą elektroniczną, a następnie opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy;
 7. umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:
 • wyraz: „oferta aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,
 • nazwę i adres świadczeniodawcy.

 

Dokumentację aktualizacyjną wraz z załącznikami należy dostarczyć na adres:
Łódzki OW NFZ, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź w terminie do dnia 14 października 2021 roku do godziny 16.00.

 

Łódzki OW NFZ dokona weryfikacji przekazanych przez Państwa danych aktualizacyjnych pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w w/w rodzaju i danym zakresie świadczeń. Pozytywny wynik tej weryfikacji skutkować będzie przygotowaniem i przekazaniem Państwu aneksu do umowy, zawierającego w szczególności ustalenie kwoty zobowiązania Funduszu wobec Świadczeniodawcy w kolejnym okresie rozliczeniowym.

 

Ponadto informujemy, że wraz z ofertą aktualizacyjną należy przesłać pisemne oświadczenie:

 • oświadczenie o aktualizacji potencjału i spełnianiu warunków koniecznych do realizacji świadczeń, wynikających z aktualnych przepisów;
 • oświadczenie o realizowaniu świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniach Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych
 • wniosek w sprawie rachunku bankowego wygenerowany z systemu informatycznego do obowiązującej umowy

 

Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

Źródło: Wydział Ds. Służb Mundurowych