Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Sprawozdawczość z harmonogramów przyjęć - przypomnienie

21.09.2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina wszystkim świadczeniodawcom zobowiązanym do prowadzenia i sprawozdawania harmonogramów przyjęć o konieczności rzetelnego i terminowego wywiązywania się z tego obowiązku.

 

Przypominamy o:

  • przekazywaniu co miesiąc, nie później niż w terminie 10 dni od zakończenia miesiąca, sprawozdania na temat harmonogramów przyjęć, w tym list oczekujących do komórek organizacyjnych/procedur komunikatem XML (szczegółowe informacje na temat harmonogramów znajdziecie Państwo w poniższych regulacjach prawnych)
  • przekazywania każdego dnia roboczego, z wyłączeniem sobót, niedziel oraz dni ustawowo wolnych od pracy, informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia według stanu na dzień poprzedzający. Informacja ta wysyłana jest w postaci komunikatów XML, albo dla harmonogramów prowadzonych w AP-KOLCE, uaktualniana w tej aplikacji
  • prowadzenia w czasie rzeczywistym harmonogramów w aplikacji AP-KOLCE, a więc bieżącego wpisywania zgodnie z kategoriami określonymi w ustawie pacjentów i wykreślania ich.

 

Rzetelne prowadzenie i przekazywania harmonogramów przyjęć jest konieczne w celu dostarczenia pacjentom aktualnych informacji o dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej.

 

Niedopełnienie obowiązku dotyczącego sprawozdawczości traktowane jest jako nienależyte wykonanie umowy z przyczyn leżących po stronie świadczeniodawcy. W takiej sytuacji może być nałożona na świadczeniodawcę kara umowna zgodnie z § 29 i 30 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 320 t.j. z późn. zm.).

 

Podstawy prawne:

  • art. 19a, 20, 23 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1207 z późn. zm.).

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej