Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zgłaszanie informacji o liczbie etatów ratowników medycznych do ŁOW NFZ wg stanu na dzień 1 stycznia 2021 r.

14.01.2021

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie § 1 pkt 1 b) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 2304) Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne lub ratownictwo medyczne zobowiązani są do przekazania w terminie od 1 stycznia 2021 r. do 21 stycznia 2021 r. informacji według stanu na dzień 1 stycznia 2021 o liczbie etatów lub równoważników etatów ratowników medycznych, dyspozytorów medycznych oraz pielęgniarek systemu, określonych w powyższym rozporządzeniu.

Powyższe informacje Świadczeniodawca powinien wysłać od 01.01.2021 r. do 21.01.2021 r. za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Umowy na realizacje świadczeń”, następnie „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów…”

W następnej kolejności w sekcji „Dodawanie nowego wniosku” należy wybrać umowę, dla której chcecie Państwo stworzyć wniosek z informacją, a następnie określić dla niego odpowiednią akcję (w tym przypadku „01.01.2021–21.01.2021) zobowiązanie ratowników medycznych”. Klawiszem „Dodaj” tworzy się nowy wniosek, który pojawia się na liście u dołu ekranu. Dla danego wniosku klawiszem „Szczegóły” przechodzimy do okna dodawania personelu i przekazania gotowego wniosku do ŁOW NFZ.

 

Uzasadnienie:

Celem zmiany przedmiotowego rozporządzenia jest zapewnienie kontynuacji na zasadach określonych w zmienianym rozporządzeniu średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i Fundusz Emerytur Pomostowych w wysokości 1600 zł brutto w przeliczeniu na etat albo równoważnik etatu od dnia 1 stycznia 2021 r. dla:

 1. Ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju ratownictwo medyczne;
 2. Ratowników medycznych zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych u dysponentów zespołów ratownictwa medycznego, na których wykonywane są zadania polegające na kierowaniu i zarządzaniu innymi ratownikami medycznymi;
 3. Ratowników medycznych oraz pielęgniarek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne wykonujących zawód w zespole ratownictwa medycznego u podwykonawcy;
 4. Ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne, zatrudnionych:

  - w szpitalnych oddziałach ratunkowych,

  - w izbach przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 882, z późn.zm.).

Zmiana zawarta w § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia dotyczy wyłączenia ratowników medycznych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w ramach umów w rodzaju leczenie szpitalne zatrudnionych w zakładach innych niż szpitalne oddziały ratunkowe lub izby przyjęć szpitali posiadających w lokalizacji tej izby oddziały niezbędne do funkcjonowania szpitalnego oddziału ratunkowego. Zmiana ta ma na celu stworzenie warunków zachęcających ratowników medycznych do podjęcia zatrudnienia w jednostkach systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego tj. w zespołach ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałach ratunkowych gdzie są szczególnie pożądani i pełni wykorzystują posiadaną wiedzę i umiejętności.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Kontakt:

 • 42 275 41 54
 • 42 275 48 85
 • 42 275 48 84
 • 42 275 48 81

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej