Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 2020 poz. 2305) świadczeniodawcy posiadający umowę z ŁOW NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zobowiązani są do przekazania informacji, według stanu na dzień 1 stycznia 2021 r., o liczbie pielęgniarek i położnych, wykonujących u tego świadczeniodawcy zawód w rozumieniu art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 562, 567, 945 i 1493) oraz w formie indywidualnej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego albo indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki lub położnej wyłącznie w zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego i realizujących świadczenia opieki zdrowotnej, w przeliczeniu na liczbę etatów albo równoważników etatów, realizujących te świadczenia oraz w podziale na formę wykonywania zawodu, o której mowa w art. 19 ust. 1 pkt 1-3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

Powyższe informacje Świadczeniodawca powinien wysłać od 01.01.2021 r. do 14.01.2021 r. za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Funkcjonalność jest dostępna w zakładce „Umowy na realizacje świadczeń”, następnie „Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów…”

Prosimy o rzetelne i dokładne sprawdzenie wysyłanych danych przed przekazaniem do ŁOW NFZ.

Informujemy, że nie będzie możliwości odblokowania źle przekazanych informacji. Na podstawie przekazanych do ŁOW NFZ danych zostaną przygotowane aneksy do umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.


Kontakt:


• 42 275 41 54
• 42 275 48 85
• 42 275 48 84
• 42 275 48 81

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej