Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Udzielanie świadczeń przez zespół transportu medycznego

03 marzec 2020

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi informuje, że z dniem 01 kwietnia 2020 r. rozpocznie się okres obowiązywania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny, w zakresie świadczeń udzielanych przez zespoły transportu medycznego.

 

W związku z powyższym przypominamy, iż świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są przez zespół transportu medycznego tylko i wyłącznie w przypadkach określonych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 15 lutego 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 401), tj. w przypadku konieczności przetransportowania pacjenta między świadczeniodawcami realizującymi świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia szpitalnego, w następujących stanach chorobowych:

 • niewydolność oddechowa wymagająca sztucznej wentylacji;
 • niewydolność układu krążenia;
 • stany wymagające interwencji chirurgicznej i po zabiegach;
 • inne (np. drgawki).

 

Realizacja niniejszych świadczeń obejmuje transport oraz udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej przez zespół transportu medycznego w szczególności w przypadku konieczności:

 • niezwłocznego wykonania zabiegu u innego świadczeniodawcy;
 • zachowania ciągłości leczenia u innego świadczeniodawcy.

Jednocześnie informujemy, że wprowadzenie nowego świadczenia gwarantowanego (świadczenia udzielane przez zespół transportu medycznego), nie zwalnia świadczeniodawców udzielających świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne z obowiązku zapewnienia świadczeniobiorcom transportu sanitarnego w ramach kompleksowości na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego(Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm.).

UWAGA

Zespoły transportu medycznego nie mogą być wykorzystywane do transportu sanitarnego, w szczególności w przypadku:

 • transportu pacjenta do innego podmiotu celem przeprowadzenia konsultacji specjalistycznej
  (i z powrotem),
 • transportu pacjenta do innego podmiotu na badania diagnostyczne, np. TK, MRI, itp.
  (i z powrotem),
 • transportu materiałów biologicznych i materiałów wykorzystywanych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Źródło: Centrala NFZ