Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Komunikat dla świadczeniodawców - koronawirus

02 marzec 2020

Kierownikom podmiotów leczniczych zaleca się zorganizowanie sprawnego przepływu informacji do podległych pracowników o sytuacji epidemicznej związanej z koronawirusem COVID-19, oraz ustawicznej aktualizacji stanu wiedzy w zakresie zaleceń/wytycznych dotyczących w szczególności:


• Pomocy pacjentom zgłaszającymi się telefonicznie lub osobiście z prośbą o informację


• Postępowania z pacjentami zgłaszającymi się do poradni, Izb Przyjęć lub SOR z objawami infekcji dróg oddechowych o małym lub średnim stopniu nasilenia bez dodatniego wywiadu epidemiologicznego w kierunku infekcji COVID-19


• Postępowania z pacjentami zgłaszającymi się do poradni, Izb Przyjęć lub SOR z objawami infekcji dróg oddechowych o małym lub średnim stopniu nasilenia z dodatnim wywiadem epidemiologicznym dotyczącym możliwości kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni


• Postępowania z pacjentami z ciężkimi objawami wirusowego zapalenia płuc z dodatnim wywiadem epidemiologicznym dotyczącym możliwości kontaktu z osobami zarażonymi wirusem COVID-19 w ciągu ostatnich 14 dni lub pochodzącymi ze zidentyfikowanego klastra epidemicznego osób prezentujących ciężkie objawy wirusowego zapalenia płuc


• Zasad zlecania transportu sanitarnego i jego dostępności, oraz finansowania w przypadkach , o których mowa powyżej


• Zasad zlecania i dostępności testów diagnostycznych potwierdzających infekcję wirusem COVID-19, oraz pobierania materiału do badań i jego transportu.


W tym celu zaleca się kierownikom podmiotów leczniczych zapewnienie:


1. Na najbliższych, tj. od poniedziałku 2 marca 2020 r. odprawach personelu oddziałów, poradni , izb przyjęć lub SOR przekazanie informacji przez kierowników/ordynatorów dotyczących wytycznych/zasad postępowania z pacjentami w zależności od kategorii, wymienionych w komunikacie GIS z dnia 27.02.2019 przesłanym do podmiotów leczniczych wraz przekazaniem wspomnianych materiałów do komórek organizacyjnych udzielających świadczeń zdrowotnych
2. Omówienie kwestii związanych z transportem sanitarnym pacjentów (szczegóły dostępne we właściwym oddziale wojewódzkim NFZ)
3. Aktualnej informacji o lokalnych szpitalach lub oddziałach chorób zakaźnych i zasadach kierowania tam pacjentów i ich transportu
4. Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za monitorowanie komunikatów dotyczących zaleceń/wytycznych postępowania wydawanych przez GIS, MZ, NFZ, Wojewodów lub inne właściwe organy, aktualizacje stanu wiedzy i jej niezwłoczne przekazywanie do osób odpowiedzialnych za organizację i wykonywanie świadczeń zdrowotnych

UWAGA !
nie zaleca się hospitalizacji pacjentów z niewielkimi lub średnio nasilonymi objawami infekcji dróg oddechowych. Osoby z takimi objawami, co do zasady powinny być leczone ambulatoryjnie w warunkach domowych.

 

Źródło: Centrala NFZ