Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksy Leczenie Szpitalne 03/010, Leczenie Szpitalne-Chemioterapia 03/030, Leczenie Szpitalne-Programy Lekowe 03/050, Profilaktyczne Programy Zdrowotne oraz Stomatologia na rok 2020 w Portalu Świadczeniodawcy

02.01.2020

W związku z rozpoczęciem elektronicznego procesu aneksowania umów na rok 2020 z Leczenie Szpitalne 03/010, Leczenie Szpitalne-Chemioterapia 03/030, Leczenie Szpitalne-Programy Lekowe 03/050, Profilaktyczne Programy Zdrowotne oraz Stomatologia ŁOW NFZ informuje, że w dniu 31 grudnia 2019 r. zostały wysłane na Portal Świadczeniodawcy aneksy na rok 2020 w odmienny niż dotychczas sposób. Nadmieniamy, że aneksy te zostały wysłane do Państwa tylko w wersji elektronicznej (eUmowy). Prosimy o elektroniczne podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie nam w/w aneksów za pomocą nowych funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy.

Świadczeniodawców nie posiadających kwalifikowanego podpisu elektronicznego po pobraniu, wydrukowaniu oraz podpisaniu aneksu, prosimy o PILNE dostarczenie 1 egzemplarza (aneksu wraz z załącznikami) w wersji papierowej do ŁOW NFZ w Łodzi ul.Kopcińskiego 58 pok. 102.

Ścieżka do pobrania pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Pobierz

Ścieżka do zwrotu podpisanego pliku eUmowy: Moje umowy\ Podpisywanie eUmów\ Prześlij

Pobrany przez Państwa z Portalu Świadczeniodawcy plik eUmowy w formacie PDF zawiera dwa podpisy. Pierwszy z nich jest podpisem niekwalifikowanym oznaczonym jako "System e-faktura". Drugi podpis jest kwalifikowanym podpisem osoby upoważnionej po stronie ŁOW NFZ do podpisania pobranej umowy. Plik, o którym mowa powinien zostać opatrzony podpisem kwalifikowanym w standardzie PAdES z zachowaniem istniejących już podpisów w dokumencie.

Opis funkcjonalności dotyczących obsługi eUmów znajdziecie Państwo w udostępnionej dokumentacji pod adresem https://aplikacje.nfz-lodz.pl/files/CLO_WS.pdf w rozdziale 4.2.3.8.

Źródło: Dział Obsługi Umów