Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Składanie wniosku o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM oraz realizację programu pilotażowego - leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego

12 sierpień 2019

W związku z ukazaniem się Zarządzenia Nr 93/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie programu pilotażowego z zakresu leczenia szpitalnego – świadczenia kompleksowe KOSM oraz Zrządzenia 109/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego dotyczącego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej naczyń domózgowych lub wewnątrzczaszkowych, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zawiadamia, że wnioski o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego należy składać jedynie w formie papierowej w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, Łódź, ul. Kopcińskiego 56 pokój 205 w terminie określonym w ww. Zarządzeniach.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej