Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, iż wszyscy świadczeniodawcy posiadający umowę, o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1532), zobowiązani są przekazać informację o liczbie lekarzy spełniających warunki, o których mowa w art. 4 ust 3, oraz zbiorczo kwotę niezbędną do zapewnienia im wynagrodzeń, o których mowa w art. 4 ust. 2.

 

Uwaga bardzo ważne:

1. Świadczeniodawcy składają wnioski o podwyżki dla lekarzy posiadających specjalizację do umów obowiązujących od 1 stycznia 2019;

2. Przedstawiona kwota powinna być wyliczona tak, by pokryć zobowiązania świadczeniodawcy w stosunku do lekarzy:

  • zgłaszanych we wrześniu 2018r., u których zobowiązanie nie ustało, za okres styczeń- czerwiec 2019;
  • niezgłoszonych w poprzednim sprawozdaniu za okres od początku obowiązywania zobowiązania do końca czerwca 2019r ;

3. Zobowiązania lekarskie, które zostały złożone do wniosku w 2018 roku i są nadal aktualne świadczeniodawca powinien wprowadzić ponownie z datą początku obowiązywania zobowiązania (data rozumiana jako data początku finansowania zobowiązania w ramach tej umowy ) 1 stycznia 2019.

4. Nowe zobowiązania mogą być z datą z roku 2018 (w sytuacji, kiedy lekarz złożył zobowiązaniu po okresie składania wniosków w 2018), lub mogą się zaczynać od miesiąca innego niż styczeń 2019, ale nie późniejszego niż czerwiec 2019;

 

Przypominamy jednocześnie, iż zgodnie z art. 5 ustawy skutek zobowiązania lojalnościowego, o którym mowa w art. 4 ust. 3 pkt. 2, może nastąpić jedynie z pierwszym dniem miesiąca wskazanym przez lekarza w zobowiązaniu, nie wcześniej jednak niż z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym je złożono. Oznacza to, że np.: oświadczenie podpisane przez lekarza w październiku 2018r. może obowiązywać jedynie od dnia 1 listopada 2018r, 1 grudnia 2018r, 1 stycznia 2019r, itd.

Powyższą informację (wniosek) przekazać należy za pomocą portalu świadczeniodawcy wchodząc w zakładkę Umowy na realizację świadczeń -> Informacje o etatach: pielęgniarek i położnych, lekarzy specjalistów, ratowników medycznych itp.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej