Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Mierniki oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego

08 listopad 2018

W nawiązaniu do komunikatu z dnia 17 lipca 2018 roku, opublikowanego w Portalu Świadczeniodawcy, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zwraca się z uprzejmą prośbą o przesłanie danych, o których mowa w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie mierników oceny prowadzenia diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego, do dnia 16 listopada 2018 roku.

Przypominamy, że zgodnie z zapisem art. 32c Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego obliczają corocznie wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego za poprzedni rok kalendarzowy na podstawie danych z raportów statystycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ww. ustawy. Świadczeniodawcy przekazują do oddziału wojewódzkiego Funduszu wskaźniki efektywności diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego nie później niż do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego następującego po roku, za który obliczono te wskaźniki.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej