Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów na 2018 rok w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe

20.11.2017

Uprzejmie informujemy Świadczeniodawców realizujących umowy wieloletnie w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe o udostępnienie definicji postępowania aktualizacyjnego na 2018 rok. Dokumentację aktualizacyjną należy wykonać w programie NFZ-KO (wersja  na rok 2018)  w oparciu o zapytanie ofertowe właściwe dla rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.

Pobierz zapytanie ofertowe

W zakresie przygotowania tej dokumentacji Świadczeniodawca jest zobowiązany do:

1)    Dodania w strukturze organizacyjnej w Portalu SZOI wszystkich przedsiębiorstw  podmiotu leczniczego,
2)    uaktualnienia informacji o potencjale w Portalu SZOI,
3)    wygenerowania i pobrania profilu świadczeniodawcy (dodanie wersji profilu NFZ-KO)   
 (wersja na rok 2018),
4)    pobrania pliku zapytania ofertowego dla postępowania w trybie umów wieloletnich,
5)    pobrania i zainstalowania aplikacji ofertowej NFZ-KO  (wersja na rok 2018),
6)  zaimportowania do NFZ-KO profilu świadczeniodawcy oraz zapytania ofertowego dla postępowania na rok 2018,
7)     przygotowania formularza dokumentacji w wersji papierowej i elektronicznej,
8)  zapisania oferty elektronicznej na nośniku elektronicznym, z opisem zawierającym następujące informacje:
•    wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,
•    nazwę i adres świadczeniodawcy,
9)   wydrukowania formularza ofertowego, zgodnego z ofertą elektroniczną, opatrzenia każdej strony tego wydruku kolejnym numerem oraz podpisami lub parafami osób uprawnionych do reprezentowania świadczeniodawcy,
10) umieszczenia wydruku formularza dokumentacji oraz nośnika elektronicznego w zaklejonej kopercie. Opis koperty powinien zawierać następujące informacje:

  • wyraz: „dokumentacja aktualizacyjna – lecznictwo uzdrowiskowe”,
  • nazwę i adres świadczeniodawcy.

 Warunkiem podpisania umowy na kolejny okres rozliczeniowy będzie przekazanie przez Świadczeniodawcę w/w aktualizacji danych, wraz z dwoma pisemnymi oświadczeniami o treści jak w załączonych wzorach ( zał. 1 i zał. 2 ), a następnie przeprowadzenie pozytywnej weryfikacji przekazanych danych aktualizacyjnych przez ŁOW NFZ, pod względem ich zgodności z warunkami wymaganymi dla realizacji umowy w danym rodzaju i zakresie świadczeń, które szczegółowo określają obowiązujące akty prawne:
 - Zarządzenie Nr 88//2017/DSM Prezesa NFZ z dnia 26 września 2017 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w  rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2015 roku poz. 2027 z późn. zm.)

Jednocześnie prosimy o dołączenie do oferty aktualizacyjnej oświadczenia oferenta  o wpisach do rejestrów ( zał. 3 ), według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 18/2017/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 14 marca 2017 roku w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Uwaga! W przypadku, gdy Świadczeniodawca jest reprezentowany przez pełnomocnika, należy dołączyć pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Świadczeniodawcy, w szczególności do złożenia dokumentacji aktualizacyjnej, udzielone przez osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania wynika z dokumentów przedstawionych wraz  z ofertą.
 
Dokumentację aktualizacyjną należy składać od poniedziałku do piątku w godz. od 08:00 do 16:00 w budynku ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź lub przesłać pocztą w terminie 27.11.2017 r.          

Uwaga: Na zapytanie ofertowe  może być złożona dokumentacja aktualizacyjna obejmująca tylko zakresy występujące w aktualnej umowie! 


Źródło: Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego ŁOW NFZ