Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rehabilitacja lecznicza od 1 października - obowiązki placówek medycznych wobec pacjentów

05 październik 2017

W związku z rozstrzygnięciem postępowań konkursowych w Łódzkiem uległ zmianie wykaz podmiotów, które realizują świadczenia rehabilitacyjne w zakresach:

Fizjoterapia ambulatoryjna
Fizjoterapia domowa

Zgodnie z art. 20 ust. 10c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach finansowanych ze środków publicznych oraz zapisami ogólnych warunków umów - świadczeniodawca, który z dniem 30 września 2017 r. zakończył udzielanie świadczeń w tych zakresach, jest obowiązany wydać bezpłatnie świadczeniobiorcy zaświadczenie o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty zgłoszenia się świadczeniobiorcy.

Świadczeniodawca jest także zobowiązany do wystawienia skierowania świadczeniobiorcom, którzy byli w planie leczenia, w celu kontynuacji leczenia u innego świadczeniodawcy.

Pacjent ma możliwość wpisania się na listę oczekujących, prowadzoną przez innego świadczeniodawcę, wykonującego umowę w danym zakresie, o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w danym zakresie i uzyskania terminu uwzględniającego datę zgłoszenia u świadczeniodawcy, który zakończył wykonanie umowy.

Źródło: ŁOW NFZ