Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Wniosek o zawarcie umowy w PSZ

31 sierpień 2017

W oparciu o art. 159 a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zmn.), Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ wnioskuje o zawarcie umów ze świadczeniodawcami w ramach profili systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ), w zakresach lub rodzajach świadczeń wskazanych dla podmiotu w Wykazie Świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów systemu zabezpieczenia, opublikowanym w Informacji Publicznej Funduszu, na okres od 1 października 2017 r. do 30 czerwca 2021 r.

W związku z powyższym Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że w dniu 31 sierpnia 2017 r. zostały wysłane do Świadczeniodawców pisma wraz z propozycjami finansowymi i oświadczeniami. Pisma, propozycje finansowe i oświadczenia zamieszczone zostały w Portalu Świadczeniodawcy w postaci dokumentów „pdf”. Pisma i propozycje finansowe (załącznik nr 1) podpisane zostały kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wszystkie pliki zostały spakowane do postaci plików „zip”. Pliki, o których mowa znajdziecie Państwo w sekcji „Administracja i opcje>>Pobieranie plików technicznych NFZ>>Pliki – archiwum” w katalogu pliki dedykowane”.

Nadmieniamy, że ŁOW NFZ nie wysłał w/w dokumentów w postaci korespondencji papierowej a jedynie w postaci elektronicznej. Pliki z propozycją zabezpieczone są tym samym kodem, który służy świadczeniodawcom do logowania się w aplikacji związanej z aneksowaniem umów.

Podpisane dokumenty w wersji pisemnej lub elektronicznej: załącznik nr 1 i oświadczenie, należy dostarczyć do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ do dnia 7 września 2017 r. do godziny 16:00.

W przypadku:

Podpisana przez świadczeniodawcę wersja elektroniczna załącznika nr 1 winna być wersją dokumentu posiadającą kwalifikowany podpis elektroniczny Dyrektora ŁOW NFZ i Świadczeniodawcy.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej