Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Obowiązki placówki medycznej wobec pacjentów w przypadku zakończenia umowy z NFZ

13.07.2017

W związku z pojawiającymi się sygnałami od Pacjentów o trudnościach w wyegzekwowaniu swoich praw w placówkach medycznych, w których byli zapisani do kolejki oczekującej wykraczającej poza okres obowiązywania umowy, niniejszym PRZYPOMINAMY zasady postępowania podmiotów wobec takich pacjentów.

Każdy pacjent oczekujący w kolejce na pierwszą wizytę ma prawo do otrzymania oryginału skierowania oraz bezpłatnego zaświadczenia o wpisaniu na listę oczekujących wraz z podaniem daty, kiedy osoba zgłosiła się do niej celem zapisu na listę. Powyższe dokumenty są wydawane bezpłatnie.

Każdy pacjent będący w trakcie kontynuacji leczenia ma prawo do otrzymania kopii dokumentacji medycznej z dotychczasowego leczenia. Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii, podmiot medyczny może pobierać opłatę.

 Mając na uwadze dobro Pacjentów ŁOW NFZ prosi o bezwzględne stosowanie się do powyższych zasad.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców ŁOW NFZ